Mabwysiadu Cymru

Mabwysiadu Gyda'n Gilydd #DychmygwchBleGallechGyndANhw

Gwyliwch fideos →

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt

Sut mae’r Broses Fabwysiadu yn gweithio

Proses gyfreithiol yw mabwysiadu lle rydych chi a’ch partner yn derbyn gofal am berson arall fel rhieni, boed hwnnw neu honno yn faban, yn blentyn bach, person ifanc neu laslanc, oddi ar bersonau cyfreithiol neu rieni biolegol y person hwnnw ac sy’n trosglwyddo, yn barhaol, pob cyfrifoldeb a hawl wrthyn nhw, i chi. Mae wedi ei fwriadu i gyflawni newid parhaol mewn statws.

Croesewir darpar fabwysiadwyr o bob cefndir, gyda phrofiadau gwahanol o fywyd. Y brif flaenoriaeth yw darparu cartrefi cariadus, diogel a sefydlog i blant. Ni waeth beth yw’ch statws priodasol, p’un ai eich bod yn hoyw, heterorywiol, yn draws, yn ddeurywiol, yn berchen ar gartref neu’n byw mewn eiddo ar rent. Ac ni waeth beth yw’ch cenedligrwydd, eich oedran a’ch crefydd. Os medrwch chi gynnig amgylchedd cariadus a sefydlog i blentyn, byddwch yn gymwys i wneud cais.

Medrwch ddechrau eich chwiliad gyda ni. Cewch eich gwahodd i fynychu cwrs paratoi, dros gyfnod o dridiau, i chi ddysgu mwy am y broses fabwysiadu. Pan fyddwch yn dechrau eich astudiaeth gartref, cewch weithiwr cymdeithasol fydd yn ymweld â’ch cartref, yn asesu eich trefniadau byw ac, yn amlwg, yn gofyn llawer o gwestiynau i chi ynghylch eich arian, iechyd a pherthnasau. Byddant hefyd am dreulio amser gyda’ch teulu. Pwrpas hyn yw creu adroddiad i’w roi i’r panel mabwysiadu.

Gall gymryd hyd at chwe mis cyn i chi fynd at y panel mabwysiadu. Mae ystod eang o bobl ar y panel megis mabwysiadwyr, gweithwyr cymdeithasol ac arbenigwyr eraill yn y maes. Byddant yn gofyn cwestiynau pellach i chi, ar sail adroddiad eich gweithiwr cymdeithasol. Os aiff popeth yn dda a’ch bod yn cael eich cymeradwyo yna mae’n fater o aros nes i blentyn gael ei baru gyda chi. Bydd rhywun yn cysylltu â chi o bryd i bryd ond all yr un dim symud ymlaen nes i’r cyfuniad cywir ddod i’r fei.

Pan ddeir o hyd i’r cyfuniad cywir mae’n hollol hanfodol eich bod 100% yn sicr. Rhaid i chi ddefnyddio’r wybodaeth rydych yn ei chael am y plentyn i wneud y penderfyniadau gorau i chi a’ch teulu. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu amheuon, siaradwch gyda’ch gweithiwr cymdeithasol a byddwch yn onest ynghylch unrhyw bryderon. Os nad yw proffil posibl yr hyn roeddech wedi ei ragweld, rhaid i chi ddweud na, ac mae hynny’n iawn.

Pan ddaw eich plentyn adref, fel gyda phob rhiant newydd arall, gall pethau deimlo’n llethol. Mae hyn yn normal a bydd addasu i’ch bywyd cartref newydd yn digwydd yn raddol. Bydd yn cymryd amser i holl aelodau agosaf y teulu addasu i’r trefniadau teuluol newydd.

Y cyngor yw bod y plentyn yn cael ei gadw/chadw rhag cwrdd ag unrhyw bobl eraill am yr ychydig wythnosau cyntaf; dylech roi digon o amser iddynt dynnu ynghyd gyda chi ac addasu i’w hamgylchedd newydd; mae’n hanfodol bwysig eu bod yn teimlo’n hollol ddiogel yn ystod yr wythnosau arweiniol hyn. Cyflwynwch eich teulu a’ch ffrindiau yn raddol dros gyfnod o amser.

Os ydych yn ystyried mabwysiadu plentyn yng Nghymru yna Cymdeithas Plant Dewi Sant ddylai fod eich pwynt cyswllt cyntaf. Rydym wedi helpu gosod bron 2000 o blant ar gyfer eu mabwysiadu ac yn cwmpasu pob rhan o Gymru. Rydym yn aelodau o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ac yn gweithio gyda llawer o asiantaethau gwirfoddol a mabwysiadu ledled Cymru.

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant yn elusen gofrestredig (Rhif Cofrestriad: 509163)
Cwmni cyfyngedig trwy Warant (Cofrestrwyd Caerdydd 1546688). Cyfeiriad: Cymdeithas Plant Dewi Sant, 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA.

© Cymdeithas Plant Dewi Sant. Cedwir Pob Hawl.

Rheolir y wefan gan Pinnacle Internet Marketing.