News - A Message from Wendy – Jul 2021

View videos →

As we enter the summer holiday period I wanted to let you all know what is happening at St.David’s.

Following latest Welsh Government advice, we continue to work from home when we can. As we cannot guarantee that social distancing guidelines can be adhered to, we are unable at the present time to open the office for information sessions for those enquiring about adoption or for the preparation to adopt training. As we have been doing over the past 17 months, all these services remain accessible on line and we very much welcome enquiries from those wishing to know more about adoption and the children who are waiting for a family.

We continue to undertake assessments of prospective adopters through a mix of face to face and online sessions and this has worked well throughout the pandemic. Our adoption support services also follow a similar pattern of face to face and online support sessions depending on individual circumstances and individual needs. As ever we want to balance up safety in respect of health alongside recognising that for some this has been a very isolating, difficult and anxiety provoking time.

We did have an outside meet up of a number of families earlier this month which was great and we are constantly keeping under review whether we can do more of the same. Unfortunately, we were unable to have our summer celebration event this year and any plans for a winter celebration will be very dependent on Welsh Government national guidelines. We do however remain optimistic that 2022 will be the year we can at last all meet together indoors and outdoors and spend collective time and fun together.

I know the past few months have remained challenging with the unpredictability of the virus never far from us all – the impact on that for children being sent home from school to self-isolate if one in their bubble has covid has been particularly tough for children and their parents.

I do hope that whatever your individual plans are for the summer you are able to have time to relax take some time to recharge your batteries and most importantly at whatever stage you are in the adoption journey, enjoy! Please don’t hesitate to contact us either by phoning 02920 667007 or info@stdavids.org if we can help in anyway.

On behalf of all the staff at St.David’s we send our warmest wishes to you all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrth i ni ddechrau ar gyfnod gwyliau’r haf, hoffwn rhoi gwybod i chi gyd beth sy’n digwydd yn Dewi Sant.

Gan dilyn cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru, rydym yn parhau i weithio gartref pan allwn. Gan na allwn warantu y gellir cadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol, ni allwn agor y swyddfa ar hyn o bryd ar gyfer sesiynau gwybodaeth i’r rhai sy’n holi am fabwysiadu neu hyfforddiant baratoi i fabwysiadu. Fel yr ydym wedi bod yn ei wneud dros y 17 mis diwethaf, mae’r holl wasanaethau hyn yn parhau i fod ar gael ar-lein ac rydym yn croesawu ymholiadau gan y rhai sy’n dymuno gwybod mwy am fabwysiadu a’r plant sy’n aros am deulu.

Rydym yn parhau i gynnal asesiadau drwy gymysgedd o sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein ac mae hyn wedi gweithio’n dda drwy gydol y pandemic. Mae ein gwasanaethau cymorth mabwysiadu hefyd yn dilyn patrwm tebyg o sesiynau cymorth wyneb yn wyneb ac ar-lein yn dibynnu ar amgylchiadau ac anghenion unigol. Fel arfer, rydym am gydbwyso diogelwch a iechyd a chydnabod bod hwn wedi bod yn amser ynysu, anodd a phrydus i bawb.

Cawsom gyfarfod tu allan gyda nifer o deuluoedd yn gynharach y mis hwn a oedd yn wych ac rydym yn parhau i adolygu a allwn wneud mwy o hyn yn y dyfool agos. Yn anffodus, nid oeddem yn gallu cael ein digwyddiad dathlu haf eleni a bydd unrhyw gynlluniau ar gyfer dathliad gaeaf yn dibynnu’n fawr ar ganllawiau cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod yn obeithiol bydd 2022 yn y flwyddyn y gallwn gyfarfod â’n gilydd dan do ac yn yr awyr agored a threulio amser gyda’n gilydd, o’r diwedd.

Rwy’n gwybod bod y misoedd diwethaf wedi bod yn heriol gyda natur anrhagweladwy’r feirws a  mae’r effaith ar hynny a’r blant sy’n cael eu hanfon adref o’r ysgol i hunanynysu os oes gan un yn eu swigod covid wedi bod yn arbennig o anodd i blant a’u rhieni.

Rwy’n gobeithio, beth bynnag yw eich cynlluniau ar gyfer yr haf, y gallwch gael amser i ymlacio, ac yn bwysicaf oll ar ba gam bynnag yr ydych yn y daith fabwysiadu, mwynhewch! Mae croeso i chi gysylltu a ni trwy ffonio 02920 667007 neu e-bostio info@stdavids.org .

Ar rhan holl staff Dewi Sant, rydym yn anfon ein dymuniadau cynhesaf atoch i gyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Dan Warner 23.07.2021

Interested in adoption?

We would be delighted to hear from you: contact us

Get in touch

Our friendly team of representatives are on hand to answer any questions you have.

Visit our contact page