Adborth gan Fabwysiadwyr -

Gwyliwch fideos →

Oedd eich cyswllt cychwynnol gyda'r Asiantaeth o gymorth neu beidio?

• Parod iawn eu cymorth, digon o wybodaeth a chafodd ei drin ar unwaith. Doedd dim rhaid aros iddynt ffonio 'nôl; roedd modd trefnu apwyntiad yn y fan a'r lle.• Ymateb cyflym iawn; rhoi tawelwch meddwl i ni. Profiad gwahanol iawn i'n galwad ffôn i'n Awdurdod Lleol.• Parod iawn eu cymorth – cawsom sgwrs gyda Joan; atebodd hi fy nghwestiynau a rhoi jyst digon o wybodaeth.

Oedd eich cyfweliad cychwynnol o gymorth eu beidio?

• Gwych; profiad cadarnhaol iawn; rhoddodd dawelwch meddwl i ni• Yn ddefnyddiol; roedd Janet Jones ein gweithiwr cymdeithasol wedi lleddfu ein pryderon• Parod iawn eu cymorth – gwnaeth Diane i ni deimlo'n gysurus; dymunol iawn; rhoddodd wybodaeth i ni heb ein gorlwytho. Atebodd bob cwestiwn oedd gennym. Teimlo fel petai gennym ddigon o amser.

Oedd yna unrhyw wybodaeth a oedd, yn eich barn chi, ar goll o'r cyfarfod hwnnw, ac oeddech chi'n teimlo eich bod yn medru gofyn cwestiynau?

• Doedd dim gwybodaeth ar goll. Roedd Diane yn hawdd ymwneud â hi ac roeddem yn teimlo y medrem drafod ein hanghenion; atebwyd ein cwestiynau i gyd... Roeddem yn teimlo'n gysurus iawn yn ystod y cyfarfod cyntaf

Gwnewch sylwadau am y grwpiau paratoi ar gyfer mabwysiadu.

• Llawn gwybodaeth ac wedi rhoi llawer i ni feddwl amdano. Cyflwyniad campus• Roedd siarad gydag eraill yn yr un sefyllfa wedi helpu.• Roedd y sgwrs wrth y mabwysiadwr yn dda iawn ac yn onest - Rhyngweithio gyda'r mabwysiadwyr yn dda iawn• Roeddem yn meddwl bod Mary yn hyfforddwraig dda ac eglurodd hi'r broses o fabwysiadu yn dda iawn• Roedd yn dda cael gweithiwr cymdeithasol arall yn y sesiwn Medru rhannu profiadau• Heb y cwrs hwn byddai llawer o gwestiynau na fyddem wedi meddwl eu gofyn felly gwerthfawr iawn i baratoi ar gyfer y tasgau o'n blaenau.• Byddaf yn cofio bob amser am y 'diogelwr gwybodaeth'. Cyngor gwych• Medru deall mwy am yr hyn mae plant yn ei wynebu neu wedi ei wynebu• Wedi gwneud i ni eisiau bod yn rhieni/yn deulu hyd yn oed yn fwy• Gwybod mwy am swyddogaeth rheini maeth "Roedd y cwrs paratoi-hyfforddi cychwynnol yn hynod o werthfawr fel agoriad i'r broses gyfan gan iddo ein helpu i benderfynu mai hyn oedd y peth iawn i ni. Mae hefyd wedi rhoi cyfeillion da i ni a chefnogaeth yn un o'r parau cwrddon ni â nhw ar y cwrs."

Gan feddwl am yr adroddiad asesu mabwysiadu a gynhyrchwyd gan eich gweithiwr cymdeithasol Cymdeithas Plant Dewi Sant a chithau, rhowch eich sylwadau ar y canlynol: Ydych chi'n teimlo bod yr adroddiad asesu mabwysiadu wedi eich galluogi i wybod mwy amdanoch eich hunain ac a oedd mabwysiadu yn iawn i chi?

• Roeddem yn teimlo bod yr asesiad wedi gwneud i chi edrych ar eich bywyd a gwnaeth i ni gredu hyd yn oed yn fwy bod gennym lawer i'w gynnig i blentyn/plant a osodwyd gyda ni a bod mabwysiadu, heb amheuaeth, yn iawn i ni.• Helpodd ni i ddysgu mwy amdanom ein hunain; wedi cadarnhau ei fod yn "iawn" i ni.• Oedd, trywlyr iawn a myfyriol - hawdd iawn siarad â Freda.

Ydych chi'n teimlo bod asesiad y teulu wedi'ch galluogi i gael digon o wybodaeth a phrofiad i chi ddechrau edrych ar blant sydd angen teuluoedd?

• Oedd, ac roedd yr asesiad wedi'n helpu hefyd i edrych ar anghenion ein nithoedd a'n neiaint mewn golau gwahanol ac i rannu gwybodaeth gydag aelodau o'r teulu pan oeddynt yn gofyn• Yn sicr; wedi dysgu llawer ar hyd y ffordd

Oes yna feysydd sy'n gwneud i chi deimlo anghysurus?

• Na – hyd yn oed pan yn ymdrin â digwyddiadau trawmatig iawn roeddem yn teimlo'n gysurus ac y gallem weithio trwyddynt gyda Freda• Na, roedd yn drylwyr ond rydym yn deall yr angen gan y bydd yn fuddiol i bawb yn y dyfodol.

Ydych chi'n teimlo bod eich Adroddiad ar Asesu Darpar Fabwysiadwr yn ddarlun cywir ohonoch chi a'ch teulu?

• Cywir iawn - roedd wedi ein cael yn hollol gywir • Ydw, rwy'n teimlo bod Janet wedi creu darlun cywir ohonom ein dau.

Gwnewch sylwadau ar sut, yn eich barn chi, y gellid bod wedi gwella'r adroddiad asesu.

• Dim gwelliannau – Na dydyn ni ddim yn credu y gellid bod wedi dweud unrhyw beth arall.• Gwybodaeth gywir; dim angen gwelliannau.

Gwnewch sylwadau ar y broses o gael eich paru a'ch cyflwyno i blentyn:

• Roeddem yn meddwl bod y paratoi a wnaed gan Dewi Sant ar gyfer yr hyn oedd, yn ein barn ni, am fod yn broses ymwthiol, yn wych. Gall fod yn broses ofidus sy'n peri pryder, ond roeddem yn barod yn bennaf oherwydd y paratoi a'r gefnogaeth barhaol wrth Edwina.• Wedi'n paratoi'n llwyr i'r graddau bod hynny'n bosibl. Roedd y cyflwyniadau i'r plant yn llafurus. All neb eich paratoi ar gyfer y blinder corfforol/emosiynol, y nosweithiau heb gwsg ac ati achos hyd yn oed pan fo pobl yn dweud wrthoch chi, does gennych chi ddim syniad o sut y bydd hi mewn difrif.• Roedd popeth yn ddefnyddiol; does dim byd wir yn eich paratoi ar gyfer yr hyn sy'n digwydd pan ddaw'r plant.• Roedd y broses wedi'n paratoi ar gyfer y senario gwaethaf; roedd hyn yn ddefnyddiol iawn - mae popeth cadarnhaol sydd wedi digwydd yn ymddangos fel bonws, ac roeddem yn teimlo'n gymwys ac yn barod i ddelio gydag anawsterau posibl.• Roeddem wedi cwrdd â'r holl bersonél hanfodol ac roedd hyn yn ddefnyddiol. Cwtogwyd y cyflwyniadau (7 niwrnod) pan oeddem yn teimlo bod ein merch yn ei chael yn anodd ymdopi gyda dychwelyd at ei gofalwr maeth. Roedd hyn yn rhyddhad gan ei bod yn amlwg eu bod yn gwrando ar ein barn.• Cael y broses o baru yn nes at adref fel nad yw'n gymaint o straen. Digon anodd ceisio bondio gyda phlentyn heb wybod ble rydych chi.• Gwell hyfforddiant, paratoi gofalwyr maeth am y tro cyntaf ar gyfer y broses bondio.

Byddem yn croesawu yn benodol sylwadau ar lefel a chynnwys y gefnogaeth gwaith cymdeithasol oedd ar gael i chi:

• Reodd y gefnogaeth gyffredinol mewn lle ond dydyn ni ddim wedi bod angen gormod.• Campus. Mae'r gefnogaeth gwaith cymdeithasol trwy gydol y broses wedi bod yn wych. Nid yw erioed wedi teimlo'n rhy ymwthiol na rhy aml. Nid yw ychwaith wedi teimlo fel ein bod ar ein pennau ein hunain. Hyd yn oed pan oeddem ni ar ein mwyaf afresymol, mae Edwina wedi deall ac wedi bod yn hollol gadarn a chefnogol.

Fedrwch chi gynnig sylwadau ar ymglymiad asiantaeth y plentyn?

• Yn dda iawn yn gychwynnol ond ychydig o ddilyniant oedd ei angen arnom ni. Rydym yn credu bod adnoddau ar gael i ni os ydym yn teimlo'r angen amdanynt.• Roedd gweithiwr cymdeithasol y plant wedi newid ychydig cyn y paru! Nid oedd hi'n adnabod y plant cystal ag oedd eu gweithiwr cymdeithasol blaenorol; byddai hynny wedi bod yn fuddiol i ni.

Fedrwch chi gynnig sylwadau ar ymrwymiad asiantaeth fabwysiadu Dewi Sant?

• Rydym yn gwybod bod Edwina et al ond un alwad ffôn i ffwrdd• Cawsom fod yr asiantaeth yn barod iawn eu cymorth, ar gael bob amser os oedd eu hangen ac yn dosturiol iawn. Roedd Jane yn wych - ar gael bob amser.• Roedd Freda yn barod iawn ei chymorth, wedi'n paratoi gymaint â phosibl; allai hi fyth fod yn well.• Mae ymwneud Dewi Sant wedi bod yn bwyllog; mae llythyron a gwahoddiadau wedi eu croesawu ac rydym yn hapus gydag ymrwymiad Dewi Sant.

A fyddech chi'n argymell Cymdeithas Plant Dewi Sant i ddarpar fabwysiadwyr eraill?

• Maent yn wych, yn gefnogol a chyfeillgar ac wedi ein paratoi'n drylwyr ar gyfer y broses.• Byddwn yn barod iawn i'w cymeradwyo ac rydym yn teimlo i ni wneud y dewis cywir yn yr asiantaeth, er gwaethaf y pellter daearyddol.• Yn bendant - wedi gwneud eisoes.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt