News - Autumn Message from Wendy

View videos →

Wrth i ni ddod i mewn i’r Hydref a gadael dyddiau yr haf ar ôl, roeddwn i eisiau dymuno pob un ohonoch, ar ba bynnag gam o’ch taith fabwysiadu rydych chi arni, amser cadarnhaol o’ch blaen.

 

I rai ohonoch fydd yn dechrau’r tymor ysgol newydd a dechrau newydd i blant un ai yn dechrau yn yr ysgol am y tro cyntaf neu yn dychwelyd ar gyfer blwyddyn ysgol newydd. I rai, gall olygu paratoadau sy’n cael eu gwneud ar gyfer ysgol neu brifysgol.  Pa bynnag gam maen nhw wrthi gall fod yn gyfnod brawychus i’ch hunain a’ch plant. Peidiwch ag anghofio ein bod ni yma i’ch helpu a’ch cefnogi os ydych chi angen ni neu ddod i un o’n grŵpiau cefnogi – weithiau gall siarad pethau trwyddo gydag eraill sy’n profi neu wedi profi pryderon tebyg fod yn ddefnyddiol iawn. Cadwch lygad am fwy o wybodaeth am grwpiau cymorth ar ein tudalen Facebook preifat.

 

Rydym bellach yn gwneud y rhan fwyaf o’n hasesiadau wyneb yn wyneb â rhai sesiynau rhithwir, os yw hynny’n gweithio i bawb. Gall defnyddio technoleg fod yn arbennig o ddefnyddiol os yw teuluoedd yn byw gryn bellter o’u hasesu gweithiwr cymdeithasol neu rydym yn trefnu sesiynau yn ddiweddarach gyda’r nos. Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau, boed wyneb yn wyneb, yn rhithiol gan amlaf neu gyfuniad o’r ddau, bod y broses yn cael ei chwblhau mewn ffordd amserol. Rydym yn gwybod y gall y cyfnod rhwng cael eich cymeradwyo a’ch plentyn sy’n cael ei roi straen arnoch, felly rydym wedi ymrwymo’n fawr i gefnogi a chadw mewn cysylltiad â chi drwy gydol y cyfnod hwn drwy ymweliadau gwaith cymdeithasol, digwyddiadau hyfforddi neu grwpiau cymorth.

 

I’r rhai sy’n meddwl am fabwysiadu mae yna blant yn dal i aros am deulu yng Nghymru- mae hyn yn arbennig o wir i blant dros 4 neu’n rhan o grŵp mwy o frodyr a chwiorydd. Rydyn ni eisiau cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd gan fod cynnal a chadw’r bond brodyr a chwiorydd hwnnw’n hanfodol ar gyfer lles gydol oes. Gall plant sydd ag anghenion iechyd ychwanegol hefyd aros yn hir i deulu.

 

I glywed mwy am y broses o fabwysiadu ac anghenion plant sy’n aros, yn y lle cyntaf cysylltwch â ni yn info@stdavidscs.org neu ffoniwch 02920 667007 a gallwch siarad ag un o’n gweithwyr ar ddyletswydd.

 

Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â nifer ohonoch dros y misoedd nesaf – Rydym hyd yn oed wedi dechrau cynllunio ein parti Nadolig blynyddol felly gwyliwch allan am hynny a’n cylchlythyr blynyddol sy’n cael ei gyhoeddi tua diwedd olaf eleni. Ar ran holl staff ac Ymddiriedolwyr Dewi Sant rydym yn anfon ein dymuniadau cynhesaf atoch i gyd.

 

Author: Dan Warner 13.09.2022

Interested in adoption?

We would be delighted to hear from you: contact us

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt