Beth sy’n gwneud Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn wahanol? -

Gwyliwch fideos →

Trwy Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, mae plant sydd wedi aros hiraf am deuluoedd yn cael eu nodi a’u hatgyfeirio i’r prosiect gan yr Awdurdod Lleol sy’n gyfrifol am eu gofal.

Efallai bod plant wedi bod yn aros am gyfnod hir am nifer o resymau, megis bod dros 4 oed, yn rhan o grŵp sibling, bod ganddynt anghenion ychwanegol, anghenion meddygol neu ansicrwydd meddygol.

Yn ogystal â hyn, efallai bod hyd y cyfnod maent wedi bod yn aros am deulu wedi effeithio ar eu hanghenion – un o’r rhesymau allweddol dros sefydlu Mabwysiadu Gyda’n Gilydd. Mae’r prosiect yn cynnig agwedd arbenigol at recriwtio teuluoedd, a phecyn cymorth wedi ei deilwra, sydd yn addas i ddiwallu anghenion y plentyn/plant unigol a’r mabwysiadwyr.

Isod ceir agwedd Cam wrth Gam i Fabwysiadu ar y Cyd.

Cam 1

Caiff gwybodaeth am blant sy'n cael eu hatgyfeirio at y prosiect gan y Cydweithredwyr Rhanbarthol ei rhannu gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant. Yna bydd Dewi Sant yn chwilio am, yn recriwtio a, gyda chydsyniad llawn gan fabwysiadwyr, yn dilyn proses asesu mabwysiadu â'r plant hyn mewn golwg. Gall chwilio am deuluoedd ar gyfer plant sydd wedi eu hatgyfeirio olygu nodi mabwysiadwyr sydd eisoes yn ymwneud â'r broses asesu mabwysiadu gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant ac sy'n cytuno'n llwyr i gyfranogi yn y prosiect. Gallai hefyd olygu chwilio am deuluoedd trwy recriwtio wedi ei dargedu lle bydd gwybodaeth ddienw am blentyn penodol yn cael ei rannu.

Cam 2

Unwaith mae mabwysiadwr wedi ei nodi fel dolen posibl ar gyfer plentyn, a bod hyn wedi ei drafod a'i gytuno gyda nhw a gweithiwr cymdeithasol y plentyn, bydd gweithiwr cymdeithasol y plentyn yn ymweld â'r mabwysiadwr. Os yw pawb yn cytuno â'r ddolen hon, cynhelir cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn.

Cam 3

Bydd cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn yn cael ei gynnal gyda gweithwyr proffesiynol allweddol sy'n adnabod y plentyn yn dda, megis nyrs feithrin, athro, ymwelydd iechyd yn ogystal â'r darpar fabwysiadwyr a gofalwyr maeth. Seicolegydd clinigol fydd yn hwyluso'r cyfarfod hwn, gyda'r ffocws ar ddatblygu dealltwriaeth fanwl o hanes a phrofiadau'r plentyn, eu hymddygiadau a'r ffyrdd y maent yn creu perthnasau, a'r tasgau fydd angen i'r rhieni eu cyflawni i gefnogi'r plentyn. Bydd yr wybodaeth a gesglir yn y cyfarfod hwn yn cael ei grynhoi mewn adroddiad i'w rannu gyda'r mabwysiadwyr a'i ddefnyddio i greu argymhellion ar gyfer helpu'r plentyn i symud o'u cartref maeth i'w cartref newydd. Bydd hefyd yn ffurfio'r pecyn cefnogaeth i'w ddyfeisio ar gyfer y plentyn a'r rhieni mabwysiadol. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol, fel y mabwysiadwr, os nad ydych yn dymuno parhau medrwch newid eich meddwl unrhyw bryd, gan gynnwys yn dilyn y cyfarfod hwn. Ni fydd hyn yn cael unrhyw effaith ar eich dewis i fabwysiadu ac yn dibynnu ar ble ydych chi yn y broses asesu mabwysiadu bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn trafod eich camau nesaf. Unwaith rydych chi wedi cadarnhau eich bod am fynd ymlaen â'r gosod cynhelir cyfarfod paru ffurfiol a phanel paru ffurfiol. Trefnir hyn gan y rhanbarth sydd yn gyfrifol am y plentyn.

Cam 4

Ar y cam hwn byddwch chi, fel y rhiant mabwysiadol, y plentyn a'r gofalwr maeth yn cael eich cynnal trwy'r broses o symud y plentyn o gartref y gofalwr maeth i'ch cartref chi gyda phecyn cefnogaeth 'trawsnewid.' Bydd y gefnogaeth hon yn cynnwys sesiynau therapiwtig wedi eu seilio ar chwarae. Gweithiwr proffesiynol fydd yn eu harwain a byddant yn dechrau gyda'r gofalwr maeth a'r plentyn yn unig. Yna, adeg y cyflwyniadau, cewch chi, fel y mabwysiadwr, wahoddiad i ymuno yn y sesiynau gyda'r gofalwr maeth. Wedi i'r plentyn symud i'ch cartref, bydd cyfres o sesiynau yn cael eu cynnal gyda chi a'r plentyn yn unig. Bydd y sesiynau hyn yn helpu'r plentyn i symud yn ddiogel wrth eu teulu maeth i deulu newydd. Gall hyn fod yn anodd i blant sydd eisoes wedi profi llawer o drawma. Felly mae'n bwysig bod y camau hyn yn cael eu cwblhau'n ofalus er mwyn aros ochr yn ochr â'r plentyn yn ystod y cyfnod hwn o newid.

Cam 5

Unwaith mae'r plentyn wedi dod i fyw gyda chi cynigir cefnogaeth gyfredol i chi. Bydd tri chyfarfod yn dilyn dan arweiniad seicolegydd clinigol profiadol yn ystod y flwyddyn gyntaf wedi i'ch plentyn symud mewn. Prif bwrpas y cyfarfodydd hyn fydd i drafod unrhyw bryderon all fod gennych ac archwilio dewisiadau cefnogi addas. Mae'r cyfarfodydd hyn yn lle diogel i siarad am eich profiadau o fod yn rhiant. Mae cael profiad o faterion neu bryderon yn hollol normal - a'r cyfarfodydd hyn yw eich cyfle i siarad am fod yn rhiant ac i chwilio am gefnogaeth briodol. Bydd y seicolegydd clinigol yn paratoi adroddiad a bydd gwybodaeth o'r cyfarfodydd hyn yn cael eu bwydo i'r cyfarfod Adolygiad Cefnogi Mabwysiadu statudol.

Cam 6

Nid yw cefnogaeth fabwysiadu yn dod i ben ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf wedi i'ch plentyn symud mewn; byddwn yma ar eich cyfer cyhyd â'ch bod ein hangen ni.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt