Beth yw cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn? -

Gwyliwch fideos →

Mae’r cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn yn rhan unigryw o becyn cymorth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd. Cyfarfod arbenigol yw dan arweiniad seicolegydd clinigol gyda rheolwr prosiect Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn cyd-hwyluso. Gwahoddir y darpar fabwysiadwr i’r cyfarfod ochr yn ochr â’r holl weithwyr proffesiynol sydd yn gweithio’n uniongyrchol gyda ac yn adnabod y plentyn yn dda, gan gynnwys gofalwyr maeth y plentyn.

Pwy sy'n bresennol mewn cyfarfodydd Tîm ar gyfer y Plentyn?

Mae aelodau craidd yn cynnwys: darpar fabwysiadwyr, gofalwyr maeth, seicolegydd clinigol, rheolwr prosiect Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, gweithiwr cymdeithasol ar gyfer y plentyn, gweithiwr cymdeithasol o Gymdeithas Plant Dewi Sant sy'n cefnogi'r mabwysiadwyr, gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu rhanbarthol sy'n canfod teulu ar gyfer y plentyn. Mae aelodau ychwanegol (cytunwyd ar y gwahoddiad) yn cynnwys: Athro/nyrs feithrin, ymwelydd iechyd, gweithiwr cynnal, gofalwr maeth blaenorol/ gofalwr maeth siblingiaid os cawsant eu gwahanu.

Beth yw pwrpas cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn?

Mae'r cyfarfod yn archwilio ac yn nodi anghenion y plentyn a'r darpar fabwysiadwr. Bydd trafodaethau yn y cyfarfod yn archwilio'r canlynol: Beth yw profiad y plentyn o'u hanes cynnar? Sut mae'r profiadau cynnar hyn yn effeithio ar greu perthnasau (ymlyniad) a'r ffordd maent yn ymddwyn? Pa fannau gwan ac ymddygiadau mae'r plentyn yn eu cyflwyno? Beth fedr hyn olygu yn nhermau bod yn rhiant a chwilio am gefnogaeth bellach? Y nod yw darparu trafodaeth feddylgar sy'n dwyn ynghyd yr holl wybodaeth sy'n hysbys am y plentyn. Bydd y cyfarfod yn galluogi darpar fabwysiadwyr i ddeall yn well y ffordd mae angen i'r plentyn gael ei fagu/magu a'r mathau o heriau all godi. Y nod yw i bawb, gan gynnwys y mabwysiadwr, gael darlun clir o'r plentyn a nodi'r gefnogaeth gywir o'r dechau i helpu sicrhau'r deilliannau gorau. Yn dilyn y cyfarfod, gosodir cynllun mewn lle i gefnogi trawsnewid y plentyn i gartref y mabwysiadwr a thu hwnt. Bydd hefyd yn nodi anghenion hyfforddiant a chefnogaeth y mabwysiadwr, i helpu paratoi ar gyfer anghenion unigryw y plentyn.

Fel un sy'n mabwysiadu, pa gefnogaeth fydd ar gael i fi yn ystod y broses hon?

Trwy gydol y broses cewch eich cefnogi gan eich gweithiwr cymdeithasol o Gymdeithas Plant Dewi Sant, a fydd yn bresennol yn y cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn gyda chi. Bydd y seicolegydd clinigol a'r rheolwr prosiect yn cysylltu â chi i gael sgwrs cyn y cyfarfod ac yn cwrdd â chi cyn y cyfarfod i siarad am yr hyn sydd i'w ddisgwyl. Cewch eich gwahodd i gwrdd â'r gofalwyr maeth cyn y cyfarfod

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt