Beth yw ystyr cefnogaeth trawsnewid a sut beth yw e? -

Gwyliwch fideos →

Trawsnewid yw’r term a ddefnyddir mewn mabwysiadu i blentyn sy’n symud i gartref newydd ac mae Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn cefnogi’r broses hon.

Gall symud mewn i gartref newydd fod yn brofiad anodd i blentyn a gallant arddangos ystod o ymddygiadau yn ystod y cyfnod hwn. Gall fod yn fwy anodd byth os yw’r plentyn wedi aros am gyfnod hir am eu cartref newydd. Efallai eu bod wedi byw gyda’u gofalwr maeth am nifer o flynyddoedd a ffurfio perthynas agos gyda nhw, neu efallai eu bod wedi symud cartrefi maeth nifer o weithiau. Mae symud diogel a gofalus o deulu maeth i deulu newydd yn bwysig iawn.   Mae Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn cynnig pecyn wedi gloywi o gymorth i helpu’r plentyn ddeall y symud.

Bydd y  cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn yn galluogi trafodaeth ar y camau a’r prosesau addas fydd eu hangen i gefnogi’r plentyn wrth symud i’r cartref newydd.

Mae Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn cynnig trefniant trawsnewid sy’n canolbwyntio ar sesiynau a seiliwyd ar chwarae, wedi’u cyflwyno gan berson proffesiynol hyfforddedig. Mae’r sesiynau hyn wedi eu hategu gan feddylfryd therapiwtig a’r amcan yw i alluogi’r plentyn i archwilio ei stori eu hunain, gan ddefnyddio chwarae ailadroddus i archwilio’r broses o symud.

Cyn i gyflwyniadau ddigwydd, bydd y sesiynau hyn yn dechrau gyda’r gofalwr maeth a’r plentyn. Yna, yn ystod y cyflwyniadau, gwahoddir y mabwysiadwr i ymuno â’r sesiynau gyda’r gofalwr maeth. Yn dilyn gosod y plentyn, cewch gynnig cyfres o sesiynau gyda chi a’r plentyn.

Mae’r sesiynau hyn yn cefnogi’r plentyn i gyfeirio’n  ôl at eu prif ffigwr gofal (y gofalwr maeth i ddechrau ac yna’r un sy’n mabwysiadu) yn ystod y broses o symud. Bydd ymwneud oedolion yn y sesiynau hyn ar sail chwarae yn galluogi’r oedolyn i ddeall a dehongli’r emosiynau ar gyfer y plentyn, yn hytrach na bod y plentyn yn gorfod rheoli eu hemosiynau ar eu pennau eu hunain.

Bydd y sesiynau’n rhedeg yn ystod cyfnod symud y plentyn i gynnwys a rheoli’r emosiynau a’r dwyster o ddod i adnabod pobl newydd. Gall defodau a phatrymau’r gweithgareddau yn y sesiynau hyn ddarparu natur ddisgwyliadwy a ffynhonnell diogelwch i’r plentyn wrth iddynt greu perthnasau newydd.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt