Neges Pasg Wendy 2022 -

View videos →

Wrth i ni symud tuag at ddyddiau hirach a thywydd heulog gobeithio, roeddwn i eisiau dymuno Pasg Hapus iawn i chi i gyd.

Er bod llawer o’n teulu a’n ffrindiau yn dal i gael eu heffeithio gan covid, mae’n teimlo ein bod yn addasu’n araf ac yn raddol i normal newydd. Yn dilyn cyngor diweddar gan Lywodraeth Cymru , mae’r swyddfa yn 28 Park Place ar agor i staff ac ymwelwyr fel ei gilydd. I’n teuluoedd sydd wedi mabwysiadu a’r rhai sy’n mynd drwy’r broses fabwysiadu, yr ydym yn cyfarfod â chi wyneb yn wyneb yn awr.

Rydym yn cael cyfarfod misol awyr agored i ein mabwysiadwyr yn â nifer o gyfarfodydd llwyddiannus dros hanner tymor mis Chwefror ac yn fwy diweddar ym mis Mawrth. Rydym wedi canfod bod ein  grwpiau cymorth a arweinir gan siaradwyr wedi gweithio’n dda ar-lein, a byddwn yn parhau i gynnig y dull hybrid hwn o gefnogi.

I’r rhai sydd â diddordeb mewn dod yn rhieni drwy fabwysiadu, hoffem glywed gennych yn arbennig os ydych yn ystyried mabwysiadu brodyr a chwiorydd fel y gallant aros gyda’i gilydd, neu blant ag anghenion meddygol neu anghenion eraill mwy cymhleth lle mae’r siawns o ddod o hyd i deulu mabwysiadol yn mynd yn anoddach mewn plant penodol hyd at a thros 5 oed. Rydym yn cynnal sesiynau gwybodaeth ar-lein i glywed mwy am y plant sy’n aros felly cadwch lygad am wybodaeth ar ein gwefan, twitter, gan ffonio 02920 667007, neu gadewch neges drwy ein gwefan www.adoptionwales.org . Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Eleni yw ein penblwydd 80 ac i nodi’r gymuned deuluol sy’n ffurfio’r cyfan o Dewi Sant, o’n teuluoedd sydd wedi mabwysiadu drwodd i’n staff a’n hymddiriedolwyr, byddwn yn cynnal digwyddiadau haf ar gyfer ein teulu Dewi Sant yng Ngorllewin a De Cymru – manylion i ddilyn yn fuan. Edrychaf ymlaen felly at weld llawer ohonoch bryd hynny.

Mae mabwysiadu’n hynod werth chweil a llawen ond gall ddod â’i heriau ei hun hefyd. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig cymorth pryd bynnag y bo angen– hyd yn oed os mai dim ond trafodaeth unwaith ac am byth yr oeddech am gael trafodaeth dros y ffôn, felly mae croeso i chi gysylltu â ni naill ai drwy’r rhif ffôn uchod neu drwy ein gwefan.

Diolch fel erioed am eich cefnogaeth i Dewi Sant – drwy wrando ar yr hyn sy’n bwysig i chi byddwn yn ymdrechu i wneud ein penblwydd 80 yn un arbennig iawn.

Mae arolwg Baromedr Mabwysiadu AUK 2022 ar agor! Am y pedwerydd flwyddyn, gofynnir i’r rhai sydd â phrofiad uniongyrchol o fabwysiadu gyfrannu at arolwg ledled y DU am eu profiadau eu hunain.  Mae’r wybodaeth a gasglwyd o flynyddoedd blaenorol wedi helpu’n fawr i adeiladu achos dros gymorth pellach ac i helpu i adeiladu’r achos dros fwy o gefnogaeth i bob teulu mabwysiadol, mae angen i ni wybod sut beth yw bywyd i chi mewn gwirionedd. Os ydych wedi cymryd rhan yn arolwg Baromedr o’r blaen, gwnewch hynny eto. Y darlun sy’n cael ei adeiladu dros nifer o flynyddoedd yw’r hyn sy’n gwneud i wneuthurwyr penderfyniadau wrando’n wirioneddol ac i ni yn Dewi Sant, rydym yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd o’r arolwg i lywio sut rydym yn darparu ac yn gwella gwasanaethau wrth symud ymlaen.

Eleni, mae’r ffocws ar gyswllt yn ogystal â’r cwestiynau arferol a ofynnwyd gan yr arolwg ar gymeradwyaethau, paru, addysg, cymorth mabwysiadu a mwy.

Eleni mae dau arolwg sy’n gwbl ddienw:

Mae’r prif arolwg ar gyfer darpar fabwysiadwyr a rhieni sy’n mabwysiadu gyda phlant 0-25 oed yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/AdoptionBarometer2022

Dyma’r linc i arolwg ychwanegol ar gyfer oedolion a fabwysiadwyd 18+ oed am brofiadau cyswllt: https://www.surveymonkey.co.uk/r/AdoptedAdultsBarometer2022

Os nad ydych wedi gwneud hynny cyn y dylai’r arolwg gymryd tua 20 munud yn unig i’w gwblhau -diolch!

Wendy Keidan

Pob Nadolig, rydyn ni’n cael dathliad mawr yng Nghaerdydd gyda’n teuluon. Yn anffodus, dydy hi ddim yn bosib y blwyddyn hwn, felly mae Dan Mitchell wedi recordio stori Nadolig arbennig iawn i chi gyd.

Mwynhewch a Nadolig Llawen o bawb yn Cymdeithas Plant Dewi Sant!

 

 

 

Stori Nadolig – Cymraeg from St. David’s Children Society on Vimeo.

Interested in adoption?

We would be delighted to hear from you: contact us

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt