Cefnogaeth Gydol Oes. -

Gwyliwch fideos →

Cyn I Chi Fabwysiadu

Os cewch eich cymeradwyo gan y Panel Mabwysiadu, bydd eich anghenion cefnogaeth mabwysiadu yn cael eu hasesu. Pan gewch eich paru gyda phlentyn/plant, bydd eich anghenion yn cael eu hail-asesu i ganfod yr anghenion cefnogaeth penodol ar gyfer eich teulu sy’n tyfu.

Unwaith Rydych Chi Wedi Mabwysiadu

Pan fyddwch yn mabwysiadu eich plentyn/plant yn gyfreithiol mae pob cyfrifoldeb a hawl rhiant/rhieni yn cael eu trosglwyddo i chi fel y rhiant/rhieni mabwysiadol. Tra bod gennych yr un cyfrifoldeb ag unrhyw riant ar gyfer eu plentyn, rydym yn gwybod bod angen cefnogaeth arnoch chi i’ch helpu i drawsnewid i fywyd rhieni. Dyna pam, yng Nghymdeithas Dewi Sant, rydym yma i’ch cefnogi nid yn unig cyn i chi fabwysiadu, ond am lawer o flynyddoedd wedi hynny, hefyd.

Rydym yn cynnig nifer o weithdai am ddim i’ch helpu gyda’r broses o fabwysiadu, delio gyda phynciau fel “Siarad â Phlant Ynghylch Mabwysiadu” a “Teulu a Ffrindiau”, a’ch cefnogi yn yr holl ffyrdd rydych yn credu y bydd eu hangen arnoch wrth i chi ddechrau’r broses o fabwysiadu. Mae rhai teuluoedd yn teimlo bod y gweithdai hyn yn ddefnyddiol ar y dechrau wedi iddynt gael eu paru, a rhai yn eu cael yn ddefnyddiol flynyddoedd yn ddiweddarach fel cwrs gloywi, ond beth bynnag yw’r angen, rydym am eich helpu yn y ffordd orau posibl.

Cefnogaeth Ôl-mabwysiadu

Mae rhai mabwysiadwyr angen mwy o gefnogaeth, yn dod atom gyda phryderon sy’n codi ar adegau gwahanol ym mywyd eu plentyn, neu newidiadau nad oeddynt wedi eu rhagweld pan oeddynt wedi mabwysiadu gyntaf. Os cewch eich hun yn y sefyllfa hon, gallwch ein ffonio neu e-bostio a siarad â gweithiwr cymdeithasol ynghylch yr hyn sy’n digwydd. Efallai eich bod am siarad â rhywun sy’n eich deall, neu i ofyn cwestiynau ynghylch rhywbeth nad ydych yn sicr amdano, neu efallai eich bod yn teimlo angen cefnogaeth ychwanegol trwy therapi, neu anghenion addysgol ar gyfer eich plentyn. Beth bynnag eich pryder, medrwch siarad amdano gyda ni a bydd ein gweithiwr cymdeithasol yn penderfynu ar y cynllun gorau i’ch helpu.

Adoption UK

Elusen yw Adoption UK, wedi ei redeg gan ac ar gyfer mabwysiadwyr, sy’n cynnig cefnogaeth a hyfforddiant i deuluoedd sydd wedi mabwysiadu. Mae hawl ‘da chi gael aelodaeth am ddim am flwyddyn unwaith rydych wedi’ch paru gyda’ch plentyn. Wedi hynny, gallwch barhau’n aelod cyhyd ag y dymunwch, gan ddefnyddio unrhyw un o’u gwasanaethau ac adnoddau.

Gall defnyddio Adoption UK fod yn ychwanegiad gwerthfawr iawn i’r gefnogaeth rydym yn ei rhoi i chi yn Dewi Sant. Gallwch gwrdd â mabwysiadwyr eraill a gweld nad ydych ar eich pen eich hun ar y daith hon. Ewch i’w gwefan i weld yr holl wasanaethau maent yn eu cynnig.

Dathliadau Haf a Gaeaf

Dyma’n union beth yw’n teuluoedd i ni – teulu. Rydym eisiau eich dathlu chi a’r hyn rydych yn ei olygu i ni. Pob haf a gaeaf, mae Dewi Sant yn gwahodd ein mabwysiadwyr i gyd i ddathliad. Gallwch gwrdd â mabwysiadwyr eraill, siarad am eich profiadau, cael sgwrs gyda’n gweithwyr cymdeithasol, a mwynhau diwrnod allan gyda’r plant! Mae bwyd, adloniant a gemau yn ein dathliadau, a’r cyfan sydd angen i chi ei gyfrannu yw chi eich hunain!

Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd

Mae ein gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, mewn partneriaeth â Barnardo’s UK a’r Awdurdodau Lleol ar hyd a lled Cymru, yn darparu cefnogaeth ychwanegol i chi a’ch teulu. Pan fyddwch yn mabwysiadu trwy Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, rydych yn gweithio gyda seicolegydd i ddeall profiadau’r plentyn rydych yn paru ag ef neu hi ac yn eu helpu i addasu i’r fath newid mawr. Rydych yn derbyn sesiynau therapiwtig gyda seiciatrydd am flwyddyn wedi i’ch plentyn gael ei osod gyda chi, fel eich bod yn teimlo’n hollol barod wrth symud ymlaen ar y daith o fod yn rhiant. Darllenwch ymhellach ynghylch Mabwysiadu Gyda’n Gilydd ac a yw’r peth iawn i chi fan yma.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt