Cefnogi Ein Gwaith -

Gwyliwch fideos →

Hoffai Cymdeithas Plant Dewi Sant ddiolch i bawb sydd wedi ein cefnogi’n barhaol yn ein gwaith dros y blynyddoedd mewn cynifer o ffyrdd gwahanol. Gyda’ch cymorth chi dros y saithdeg pum mlynedd a aeth heibio, rydym wedi gosod dros 2,000 o blant i’w mabwysiadu. Rydym yn eich gwahodd chi i ymuno â ni, beth bynnag fo’ch amgylchiadau, wrth i ni ystyried posibiliadau gosod ar gyfer y 4,000 plentyn yng Nghymru a Lloegr sy’n aros i fod yn rhan o deulu cariadus.

Gallwch barhau i’n helpu trwy:   Ystyried Mabwysiadu: Ydych chi erioed wedi ystyried gwneud cais ond yn ansicr ynghylch lle i ddechrau neu holi i’ch hun a yw’n iawn i chi a’ch teulu? Mae croeso i chi gysylltu â ni ac fe wnawn ein gorau i geisio’ch helpu wrth i chi ystyried: info@stdavidscs.org Hyrwyddo ein gwasanaethau mabwysiadu trwy grwpiau cymunedol, eich llyfrgell leol neu ganolfan iechyd.

Trwy sicrhau bod gennym eich cyfeiriad diweddaraf ar gyfer ein cofnodion.

Pam fod angen rhoddion gwirfoddol arnom: I ddarparu gwasanaethau i unigolion a theuluoedd a all fod yn ystyried mabwysiadu.

I’n helpu gydag ymgyrchoedd recriwtio drudfawr i ganfod teuluoedd mabwysiadol newydd ar gyfer y 4,000 plentyn yng Nghymru a Lloegr sy’n aros i gael eu mabwysiadu.

I ddarparu cefnogaeth cynghori i oedolion a fabwysiadwyd sy’n dymuno gwybod mwy am eu teulu genedigol gwreiddiol.

I’n helpu i ddatblygu gwasanaethau newydd.

Gallwch ein cefnogi’n ariannol trwy roddion Unigol neu rheolaidd yn fisol trwy wneud plant y Gymdeithas yn etifeddion trwy gymynrodd/ewyllys.

Codi arian Gallwch helpu codi arian i Dewi Sant trwy gymryd rhan mewn digwyddiad megis marathon neu chwaraeon beicio. Neu os ydych am wneud rhywbeth llai egnïol beth am werthu teisennod yn eich gweithle.  Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich syniadau ac yn eich helpu mewn unrhyw ffordd.

Trwy roddion Rhodd Cymorth: Mae’r llywodraeth wedi symleiddio cyfrannu di-dreth. Os ydych mewn gwaith ac yn talu treth gall y Gymdeithas adennill y dreth ar rodd o unrhyw faint. Mae hyn yn golygu bod pob £10:00 a dderbyniwn trwy rodd cymorth yn rhoi £1.28 ychwanegol i ni wedi i ni adennill y dreth heb gost ychwanegol i chi.

Datganiad Rhodd Cymorth Elusen   Rhoi Cyfartal: Holwch a fydd ymddiriedolaeth elusennol eich cyflogwr yn fodlon cyfrannu i’n helusen.

Cyfrannwch eich gwybodaeth, sgiliau neu brofiad! Efallai bod gennych chi arbenigedd fedr roi hwb i’n sefydliad. info@stdavidscs.org

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt