News - Christmas Message from CEO Wendy Keidan

View videos →

MERRY CHRISTMAS AND A VERY HAPPY AND HEALTHY 2022

As this year draws to a close, I just wanted , on behalf of us all at St. David’s to wish you a merry Christmas and very happy 2022. The past year has continued to challenge us in many ways and as we close the year we are now thinking about the impact of a new variant on ourselves and those we hold dear. However, there is still so much to be joyful about – We have continued to increase our family of approved adopters by 15 and have to date placed 26 children including 4 through our Adopting Together Service.

We were delighted to commence face to face meet ups with some of our families after many months just seeing faces over a screen – I think we all agree nothing quite replaces that face to face interaction. These  events were held outside and after talking to many of you we are already making plans about how we can extend our support groups to reach more of you so watch this space.

By popular consent a Christmas Party for children and their parents was held in late November. We secured a covid safe and very large space for this event and even Father Christmas appeared suitably distanced but very present for all the children. The look of joy on their faces was a memory to savour as we all retreat back into our small family bubbles.

We have also been delighted to welcome many new people making that first tentative enquiry about adoption. We are here to answer those initial important questions and if you proceed continue to be a responsible guide throughout the process and well beyond.

As we look to 2022 we have many plans that we will want to seek your views on. It is important for us as an Organisation who aspires to be the best that we can be to listen to and then shape our services from those who have experience of adoption. I therefore look forward to meeting many of you over the coming year.

 

Thankyou as ever for your support to the St.David’s family and warmest wishes over the festive season to you all

Wendy

 

NADOLIG LLAWEN A 2022 HAPUS AC IACH IAWN

Wrth i’r flwyddyn hon ddod i ben, yr oeddwn am ar rhan pob un ohonom yn Dewi Sant, ddymuno Nadolig Llawen i chi a gyd a 2022 hapus iawn. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi parhau i’n herio mewn sawl ffordd ac wrth i ni gau’r flwyddyn rydym bellach yn meddwl am effaith amrywiolyn newydd arnom ni ein hunain a’r rhai sydd yn annwyl i ni. Fodd bynnag, mae cymaint i fod yn llawen o hyd ynghylch – Rydym wedi parhau i gynyddu ein teulu o fabwysiadwyr cymeradwy gan 15 ac rydym hyd yma wedi lleoli 26 o blant gan gynnwys 4 drwy ein Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd.

Roeddem wrth ein bodd yn dechrau cwrdd wyneb yn wyneb â rhai o’n teuluoedd ar ôl misoedd o dim ond gweld wynebau dros sgrin – rwy’n credu yr ydym ni gyd yn cytuno bod dim yn disodli’r rhyngweithio wyneb yn wyneb hwnnw. Cynhaliwyd y digwyddiadau hyn y tu allan ac ar ôl siarad â llawer ohonoch rydym eisoes yn gwneud cynlluniau ynghylch sut y gallwn ymestyn ein grwpiau cymorth i gyrraedd mwy ohonoch felly gwyliwch y lle hwn.

Trwy ganiatâd poblogaidd cynhaliwyd Parti Nadolig i blant a’u rhieni ddiwedd mis Tachwedd. Cawsom le diogel a mawr iawn ar gyfer y digwyddiad hwn ac roedd hyd yn oed Siôn Corn yn ymddangos yn addas o bell ond yn bresennol iawn i’r holl blant. Roedd edrych ar lawenydd ar eu hwynebau yn atgof i’w sawru wrth i ni i gyd encilio’n ôl i’n swigod teuluol bach.

Rydym hefyd wedi bod yn falch iawn o groesawu llawer o bobl newydd sy’n gwneud yr ymholiad petrus cyntaf hwnnw am fabwysiadu. Rydym yma i ateb y cwestiynau pwysig cychwynnol hynny ac os ewch ymlaen i fod yn ganllaw cyfrifol drwy gydol y broses ac ymhell y tu hwnt.

Wrth i ni edrych i 2022 mae gennym lawer o gynlluniau y byddwn am ofyn am eich barn arnynt. Mae’n bwysig i ni fel Sefydliad sy’n anelu at fod y gorau y gallwn fod i wrando arno ac yna siapio ein gwasanaethau gan y rhai sydd â phrofiad o fabwysiadu. Felly, edrychaf ymlaen at gwrdd â llawer ohonoch dros y flwyddyn i ddod.

Diolch byth am eich cefnogaeth i deulu Dewi Sant a’ch dymuniadau cynhesaf dros dymor yr ŵyl i chi i gyd

Wendy

 

 

 

 

 

Author: Dan Warner 20.12.2021

Interested in adoption?

We would be delighted to hear from you: contact us

Get in touch

Our friendly team of representatives are on hand to answer any questions you have.

Visit our contact page