Cwestiynau Cyffredin -

Gwyliwch fideos →

Cwestiynau am Fabwysiadu

Mae Dewi Sant yn darparu gwasanaethau mabwysiadu ledled Cymru.

Beth yw mabwysiadu?

Gweithdrefn gyfreithiol yw mabwysiadu lle mae'r llys yn trosglwyddo'r holl hawliau a chyfrifoldebau oddi wrth y rhieni geni i'r rheini mabwysiadol. Mae hyn yn rhoi'r un hawliau i'r rhieni mabwysiadol a phe byddai'r plenytn wedi ei eni iddyn nhw.

Pam bod angen mabwysiadu?

Mae llawer o blant yn methu byw gyda'u teulu geni. Bydd y plant hyn wedi dod i sylw'r Awdurdod Lleol am fod eu teuluoedd wedi methu ymgodymu â gofalu amdanynt.

Fedra i fabwysiadu fy llysblentyn neu blentyn yn fy nheulu?

Yng Nghymdeithas Dewi Sant, byddwn yn paru teulu mabwysiadol gyda phlant sydd yn y system gofal maeth. Nid ydym yn ymdrin â mabwysiadu preifat, mabwysiadu llysblentyn, na gyda theulu estynedig sy'n ceisio mabwysiadu yn bersonol. Os ydych chi angen cymorth gyda hyn, dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol neu gyfreithiwr preifat.

Oes yna lawer o blant ar gael i'w mabwysiadu?

Mae'r Adran Iechyd yn amcangyfrif bod tua 4,000 o blant yng ngofal awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr ar hyn o bryd yn aros am deuluoedd mabwysiadol. Mae ymchwil gan BAAF yn dangos na fydd bron i 33% (1,500) o'r plant hyn yn cael eu gosod ar gyfer eu mabwysiadu yn bennaf oherwydd prinder teuluoedd ar gyfer plant hŷn, plant o ethnigrwydd gwahanol a phlant sy'n rhan o grŵp brodyr/chwiorydd mwy o ran maint. Fedrech chi fabwysiadu un o'r plant hyn?

Ydw i'n rhy hen i fabwysiadu?

Mae gan unrhyw un dros 21 oed yr hawl i wneud cais i fabwysiadu. Tra nad oes terfyn uwch ar oedran ar gyfer mabwysiadu, mae disgwyl y bydd rhiant mabwysiadol yn medru bod yn rhiant i blentyn nes iddo/iddo gyrraedd llawn oed.

Pwy all fabwysiadu?

Mae Dewi Sant yn croesawu ceisiadau oddi wrth:• Parau priod neu barau mewn partneriaeth sifil• Pobl sengl• Parau nad ydynt yn briod• Unigolion a theuluoedd â neu heb blant• Teuluoedd â'u plant wedi tyfu • Pobl ag anabledd • Pobl o bob cefndir hiliol• Pobl o bob cred neu heb gred• Mewn gwaith neu di-waith • Perchnogion cartref neu denantiaid â thenantiaeth bendant• Rhaid i'r sawl sydd am fabwysiadu fod yn 21 oed neu'n hŷn. Tra nad oes terfyn uwch ar oedran ar gyfer mabwysiadu, mae disgwyl y bydd rhiant mabwysiadol yn medru bod yn rhiant i blentyn nes iddo/iddi gyrraedd 18 oed o leiaf.

Fedra i fforddio mabwysiadu?

Mae Dewi Sant yn croesawu ceisiadau oddi wrth y sawl sydd mewn gwaith a'r rhai hynny nad ydynt yn gweithio. Mae cymorth ariannol ar ffurf lwfansau mabwysiadu neu ffyrdd eraill o gefnogi ar gael yn fwy aml bellach, yn ddibynnol ar anghenion y plentyn gaiff ei fabwysiadu a'ch amgylchiadau ariannol chi.

Pwy yw Cymdeithas Plant Dewi Sant?

Rydym yn asiantaeth arbenigol, brofiadol iawn gyda 70 mlynedd o brofiad ymhob agwedd ar fabwysiadu. Rydym yn darparu paratoadau o ansawdd uchel ar gyfer mabwysiadu a gwasanaethau cefnogi cynhwysfawr yn dilyn mabwysiadu. Mae gennym gyswllt hirhoedlog a chadarnhaol gyda llawer sydd wedi dod yn rieni mabwysiadol trwy'r Gymdeithas. Rydym yn darparu gwasanaethau ledled Cymru. Mae ein prif swyddfa yng Nghaerdydd. Mae ein staff yn teithio'n eang i ddarparu gwasanaethau penigamp i'r teuluoedd hynny sy'n byw mewn rhannu eraill o'n hardal.

Faint o bobl sydd wedi eu gwrthod ar gyfer mabwysiadu gan asiantaeth fabwysiadu?

Dangosodd ymchwil gan BAAF (2003) bod 96% o geisiadau i fabwysiadu a gyflwynwyd i baneli asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol wedi eu cymeradwyo ar gyfer mabwysiadu. Cymdeithas Plant Dewi Sant yw'r unig asiantaeth fabwysiadu wirfoddol sy'n gweithio yng Nghymru yn unig.

Beth os oes gennyf gollfarnau troseddol?

Bydd yn rhaid archwilio unrhyw gofnod o droseddau. Rydym yn gofyn i chi siarad â ni am rhain wrth i ni ddechrau ein cyswllt â chi. Bydd llawer o droseddau ddim o reidrwydd yn atal rhywun rhag mabwysiadu, ond byddai unrhyw drosedd yn erbyn plant yn diystyru cais. Ein bwriad yw sicrhau bod plant yn cael eu gosod mewn cartrefi diogel ac oherwydd hyn mae'n rhaid i ni gael gwiriadau DBS ac ystod o dystlythyrau eraill. Dylech ddweud wrthym bod amser am unrhyw honiadau a wnaed yn eich erbyn neu ymholiadau ar y gweill. Mae'n well o lawer i chi fod yn agored gyda ni o'r dechrau.

Beth am ein hiechyd?

Rhaid i bawb sy'n dymuno mabwysiadu gael adroddiad meddygol wedi ei gwblhau gan eu meddyg teulu. Byddwn yn trafod unrhyw faterion iechyd gyda chi. Eto, mae rhai cyflyrau fyddai'n diystyru rhywun ar unwaith, ond mae disgwyl i'r sawl sydd yn mabwysiadu fod mewn iechyd da yn gyffredinol ac i ddisgwyl byw am gyfnod rhesymol. Byddwn yn ystyried amrywiol faterion ffordd o fyw gyda chi fel ysmygu a phwysau, am ein bod eisiau sicrhau, mor bell â phosibl, bod plant yn cael eu gosod gyda theuluoedd all ddiwallu eu hanghenion am amser hir i ddod.

Beth fydd y gost i mi i fabwysiadu?

Dydyn ni ddim yn codi tâl arnoch i fabwysiadu trwy Dewi Sant. Er hyn, byddai angen i chi dalu am eich Archwiliad Mabwysiadu Meddygol; bydd eich meddyg teulu yn cwblhau hwn. Mae'r gost am wneud hyn yn amrywio fesul meddygon teulu felly os nad ydych yn sicr, cysylltwch â'ch meddyg teulu a gofyn am eu costau. Efallai bydd gofyn i chi hefyd dalu costau unrhyw wiriadau ychwanegol gan yr heddlu gall fod eu hangen os ydych wedi byw dramor ar unrhyw adeg. Unwaith mae'r plentyn/plant wedi eu gosod gyda chi, bydd yn rhaid i chi dalu costau'r llys tra bod y Gorchymyn Mabwysiadu yn cael ei gyflwyno.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt