Cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn -

Gwyliwch fideos →

Unwaith mae mabwysiadwr wedi ei nodi a bod hyn wedi ei gytuno gan yr Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol, y Cydweithredwyr Rhanbarthol a’r Awdurdod Lleol â chyfrifoldeb am y plentyn, trefnir cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn. Mae cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn yn ffurfio rhan hanfodol a chynhenid o fodel trawsnewid a chefnogaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd.

Gellir canfod rhagor o wybodaeth ynghylch cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn isod.

Pwy sy'n mynychu?

Mae aelodau craidd yn cynnwys:• Darpar fabwysiadwyr • Gofalwyr maeth• Seicolegydd clinigol• Uwch weithiwr cymdeithasol VAA (rheolwr prosiect)• Gweithiwr cymdeithasol gofal plant• Gweithiwr cymdeithasol sy'n asesu• Gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu rhanbarthol. Aelodau ychwanegol (cytunwyd â'r gwahoddiad ) yn cynnwys:• Athro/athrawes/ nyrs feithrin • Ymwelydd iechyd• Gweithiwr cynnal• Gofalwr maeth blaenorol / gofalwyr maeth siblingiaid os ydynt wedi eu gwahanu. Bydd ymgynghoriad yn digwydd gyda gweithiwr cymdeithasol y plentyn i nodi'r sawl fydd yn bresennol yng nghyfarfod y Tîm ar gyfer y Plentyn.

Y pwrpas

Pwrpas cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn yw casglu'r holl wybodaeth sydd ar gael am blentyn gan y rhai hynny sy'n ei h/adnabod orau er mwyn datblygu dealltwriaeth parhaus o'r plentyn a bod yn rhieni a'r gefnogaeth fydd ei hangen trwy gydol y trawsnewid a thu hwnt. Bydd trafodaethau yn y cyfarfod yn cynnwys y canlynol: 1. Beth yw profiad y plentyn o'u hanes cynnar? 2. Sut mae'r profiadau cynnar hyn yn effeithio ar greu perthynas (ymlyniad) a'r ffordd maent yn ymdopi gyda pherthnasau? 3. Pa fannau gwan ac ymddygiadau mae'r plentyn yn eu cyflwyno? 4. Beth mae hyn yn golygu yn nhermau bod yn rhiant a chwilio am gefnogaeth bellach? Bydd y cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn yn digwydd yn ogystal ag unrhyw gyfarfod cynllunio mabwysiadu er mwyn sicrhau bod y ffocws yn parhau ar y plentyn, y profiadau maent wedi byw trwyddynt, ymddygiadau, dull o ymlyniad a goblygiadau hyn wrth fod yn rhiant. Bydd seicolegydd clinigol yn hwyluso'r cyfarfod fel ymarferydd profiadol a sgilgar a bydd yn sicrhau bod y trafod yn dychwelyd at y prif ffocws. Bydd y rheolwr prosiect yn cyd-hwyluso ac yn cymryd nodiadau.

Paratoi cyn y cyfarfod

Y disgwyl yw bydd gwaith cefndir wedi digwydd gyda'r plentyn cyn y cyfarfod a bod gan y rhai fydd yno y persbectif perthnasol ynghylch y plentyn i'w rannu. Bydd y seicolegydd clinigol a'r rheolwr prosiect yn cwrdd â'r darpar fabwysiadwyr a'r teulu maeth cyn y cyfarfod. Mae disgwyl hefyd y bydd y darpar fabwysiadwyr a'r teulu maeth wedi cyfarfod. Bydd hyn er mwyn helpu pawb yn y cyfarfod i deimlo bod ganddynt gefnogaeth emosiynol i gyfrannu ac i sicrhau dealltwriaeth cyd-rhwng y naill a'r llall ynghylch pwrpas y cyfarfod. Dylai'r sawl sydd yn bresennol ddeall bod yr wybodaeth yn cael ei rhannu ar ddiwedd y cyfarfod i ffurfio adroddiad (Datganiad) gaiff ei rannu gyda'r awdurdod lleol fydd yn gosod y plentyn. Gofynnir i'r sawl nad ydynt yn y cyfarfod, ond all fod a gwybodaeth berthnasol i'w chyfrannu, gyflwyno adroddiad byr yn amlinellu eu gwybodaeth am y plentyn. Bydd hwn yn cael ei rannu gyda'r seicolegydd clinigol a'r cyd-hwylusydd o'r VAA.

Cyfarfod

Bydd y cyfarfod hwn yn digwydd cyn y gosod a chyn dechrau'r cyflwyniadau. Erbyn y cyfnod hwn bydd y darpar fawbysiadwyr wedi cwrdd â'r plentyn, felly theori yn unig fydd rhannau o'r drafodaeth. Er hyn, bydd themâu yn cael eu hamlygu i godi ymwybyddiaeth gyda'r darpar fabwysiadwr ac i ddechrau datblygu dealltwriaeth lwyr o'r plentyn. Er mwyn darparu synnwyr o'r plentyn, gall fod o fudd rhoi ffotograffau ohonynt ar hyd yr ystafell. Bydd cadeirydd y cyfarfod yn neilltuo cyfnod o amser ar gyfer pob person i rannu eu gwybodaeth am y plentyn gyda'r darpar fabwysiadwr. Bydd y cyfarfod yn para tua 3 awr ond gallai fod yn hirach gyda grwpiau siblingiaid mawrion. Gofynnir bod pobl sy'n mynychu'r cyfarfod sicrhau bod yna drafodaeth lawn a chyflawn gan bawb sydd yn adnabod y plentyn. Ar ddiwedd y cyfarfod bydd y cadeirydd yn cyflwyno crynodeb o'r themâu. Bydd hwn yn ffurfio fframwaith yr adroddiad gaiff ei rannu gyda'r mabwysiadwyr. Bydd y rhannu'n digwydd o fewn saith niwrnod i'r cyfarfod gael ei gynnal.

Wedi'r Cyfarfod

Bydd yr adroddiad yn amlinellu'r materion allweddol a'r agweddau sydd fwyaf tebygol o fod o gymorth. Gellir defnyddio datganiad yr adroddiad i roi hysbysu'r trawsnewid a'r Cynllun Cefnogi Mabwysiadu. Caiff ei ddefnyddio i ragweld materion all ddod i'r fei a darparu fframwaith i helpu dethol ymyriadau addas. Dylid nodi fan hyn y gall darpar fabwysiadwyr, ar unrhyw gam, newid eu barn ynghylch mynd ymlaen gyda'r plentyn neu blant. Gall hyn ddigwydd ar ôl y cyfarfod. Bydd gofyn i bawb sy'n dod i'r cyfarfod lofnodi ffurflen gyfrinachedd.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt