Cyn i’r plentyn symud -

Gwyliwch fideos →

Cyn y cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn, efallai y bydd gofyn i chi fel Gofalwr Maeth ddarparu nodiadau rydych wedi eu cadw am eich profiadau o fyw gyda’r plentyn. Efallai hefyd bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol ar sut yn eich barn chi mae’r plentyn yn ymateb i ymdrechion rhieni. Ac efallai bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen benodol neu holiadur yn amlinellu’r profiadau hyn.

Byddem yn eich annog i ddarparu cymaint o fanylion â phosibl, gan gynnwys profiadau eich teulu o fyw gyda a gofalu am y plentyn. Gall hyn gynnwys beth maen nhw’n eu hoffi a beth sy’n gas ganddynt, beth maen nhw’n mwynhau gwneud, unrhyw arferion sydd ganddyn nhw neu sut ydych chi’n sylwi os nad ydyn nhw’n iawn. Dylai’r manylion hyn gynnwys unrhyw droeon neu ddigwyddiadau sydd, yn eich barn chi, yn bwysig.

Os oes gennych chi blant eraill neu blant maeth, dylech gynnwys eu barn, eu storïau a’u cyfraniadau nhw hefyd. Mae hyn yn bwysig gan y gallant gael eu rhoi i’r teulu mabwysiadol. Nid yn unig y gellir eu rhannu gyda’r plentyn, ond byddant hefyd yn helpu darparu peth dealltwriaeth o’r storïau bydd y plentyn, efallai, am eu rhannu.

Gall gwybodaeth fanwl gael effaith hir yn y pen draw ar les y plentyn. Efallai mai chi oedd yn gofalu am y plentyn ar adegau datblygiadol hollbwysig ac felly’r un oedd wedi cipio hanes a phrofiadau’r plentyn ar yr adeg honno yn eu bywydau. Gall rhannu’r wybodaeth hon roi darlun mwy cyflawn i’r plentyn o’u hanes, a chyfle i’r rhieni mabwysiadol ddeall adegau arwyddocaol ym mywyd y plentyn.

Nod casglu gwybodaeth cyn y cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn fydd i gael syniad go iawn o sut blentyn yw ef neu hi, sut maen nhw’n dangos mwynhad neu dristwch, beth maen nhw’n eu hoffi, beth sy’n gas ganddynt, sut maen nhw wedi newid, ac eiliadau pwysig.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt