Fedra i Fabwysiadu? -

Gwyliwch fideos →

Mae cynifer o straeon ynghylch pwy all fabwysiadu plentyn. Edrychwch isod i ddysgu ynghylch pwy sy’n gymwys i fabwysiadu trwy Dewi Sant.

Wyddech chi hyn: mae gennym gyfnodau galw-heibio pob dydd Mawrth a dydd Iau rhwng 12 – 2pm? Galwch heibio i’n swyddfa yng Nghaerdydd (does dim angen apwyntiad) a siaradwch gyda gweithiwr cymdeithasol ar unwaith.

Rwy'n Sengl

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fabwysiadwyr sengl! Byddwch yn derbyn yr un hyfforddiant â phob cwpwl, gan eich paratoi i fod y rhiant gorau medrwch chi ar gyfer plentyn sydd angen teulu.

Nid yw fy Mhartner a Fi yn Briod.

P'un ai eich bod yn briod, yn sengl, mewn perthynas, neu mewn partneriaeth sifil, rydym yn croesawu eich cais.

Rwyf Mewn Perthynas O'r Un Rhyw

Rydym yn derbyn mabwysiadwyr waeth beth yw eu hunaniaeth rhyw neu eu rhywioldeb. Mae gennym lawer o fabwysiadwyr gwych LGBTQ+! Darllenwch ein Blog i glywed rhai o'u storïau!

Ydw I'n Rhy Ifanc I Fabwysiadu?

Rhaid i chi fod dros 21 oed i fabwysiadu plentyn. Rydym yn trin pob cais gan fabwysiadwyr dros 21 yn gyfartal.

Ydw i'n rhy hen i fabwysiadu?

Nid oes terfyn uchaf ar yr oedran i fabwysiadu Cyhyd â'ch bod yn medru gofalu am blentyn nes iddynt gyrraedd eu llawn dwf, rydym yn croesau eich cais . Mae llawer o bobl yn dymuno mabwysiadu wedi i'w plant naturiol gyrraedd eu llawn dwf, pan yw eu plant naturiol yn eu harddegau, neu pan ydynt yn hŷn ac yn fwy sefydlog yng ngweddill eu bywydau.

Mae gennyf Anabledd neu Gyflwr Meddygol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl ag anableddau neu gyflyrau meddygol hir-dymor. Rydym yn ymdrin â phob cais yn unigol, gan eich helpu gyda beth bynnag rydych ei angen. Rhowch ganiad i ni neu anfonwch e-bost i ofyn unrhyw gwestiwn penodol neu i ddysgu mwy!

Mae Anifeiliaid Anwes Gen I.

Rydym yn gwybod bod anifeiliaid anwes yn rhan o'ch teulu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y sawl lle mae'r anifeiliaid anwes yn gyfeillgar i deuluoedd, ac yn eich paru gyda phlant sy'n addas.

Mae Gen I Blentyn Naturiol

Rydym yn croesawu mabwysiadwyr â phlant naturiol, hen neu ifanc! Bydd rhai o'r plant sy'n aros am deuluoedd angen bod y plant ieuengaf mewn tŷ, felly mae croeso i chi ofyn cwestiynau penodol ynghylch eich teulu.

Rwy'n Ysmygwr

Rhaid i chi fynd am 12 mis o leiaf heb ysmygu cyn gwneud cais i fabwysiadu. Gallwch olrhain hyn gyda'ch meddyg teulu, neu rhowch ganiad i ni os oes cwestiynau gennych chi.

Mae Gen i Ddyfarniad Troseddol

Bydd rhai collfarnau troseddol yn eich eithrio rhag mabwysiadu. Os oes cwestiynau penodol gennych chi ynghylch a yw hyn yn gymwys i chi, cysylltwch â ni i ofyn.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt