Gwasanaethau Cefnogi Mabwysiadu -

Gwyliwch fideos →

Unwaith rydych chi wedi mabwysiadu eich plentyn/plant yn gyfreithiol mae pob cyfrifoldeb a hawl rhiant/rhieini yn cael eu trosglwyddo i’r rhiant/rhieni mabwysiadol.

Mae llawer o deuluoedd yn teimlo ar yr adeg hon eu bod am fynd ymlaen â’u bywydau ac efallai na fydd angen cefnogaeth y Gymdeithas arnynt eto, ond gall fod angen cefnogaeth fabwysiadu yn unol â rheoliadau Cefnogaeth Fabwysiadu.

Bydd asesu anghenion cefnogaeth pob teulu a gyflwynir i’r Panel Mabwysiadu yn digwydd adeg eu cymeradwyo ac hefyd cyn gosod y plentyn/plant penodol. Bydd hyn yn ffurfio seilwaith i unrhyw gefnogaeth ôl-osod ac fe’i adolygir yn unol â’r Rheoliadau, gan gydnabod y gall yr anghenion hyn newid dros gyfnod o amser.

Mae gan yr Awdurdod Lleol a osododd y plentyn/plant gyfrifoldeb i gefnogi’r gosodiad am 3 blynedd yn dilyn y gosodiad hwnnw yn unol â Rheoliadau Cefnogi Mabwysiadu. Ar ddiwedd y cyfnod o dair blynedd, yna ar unrhyw adeg yn y dyfodol, gall teuluoedd mabwysiadol fynd at yr Awdurdod Lleol lle maent yn byw a gofyn am asesiad o’u Hanghenion Cefnogi Mabwysiadu. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y bydd Gweithwyr Cymdeithasol yn ymweld â’ch cartref, ond mae’n golygu bod hawl gan deuluoedd i gael asesiad o’u hanghenion cefnogaeth. Weithiau bydd y gefnogaeth yn golygu, er enghraifft, atgyfeiriad at therapi chwarae, neu gefnogaeth wrth ymdrin â threfniadau cyswllt.

Mae gan y gymdeithas hon gyfrifoldebau hefyd wrth gefnogi teuluoedd mabwysiadol a byddwn bob amser yn ymateb i geisiadau am gefnogaeth gan gydnabod bod mabwysiadu yn ymrwymiad am oes. Bydd union natur y gefnogaeth hon yn amrywio yn ôl anghenion pob plentyn a theulu. Er hyn, gall teuluoedd fod eisiau cadw mewn cysylltiad â’r Gymdeithas a theuluoedd eraill sydd wedi mabwysiadu trwy’r grwpiau cefnogi rydym yn eu cynnal i deuluoedd deirgwaith y flwyddyn yn ogystal â dathliadau hynod boblogaidd adeg y Nadolig a’r Haf.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant parhaus i deuluoedd i’w cynorthwyo yn eu haddysgu parhaol a’u datblygiad ynghylch anghenion y plant sydd wedi cael eu mabwysiadu. Gall y digwyddiadau hyfforddi hyn fod o gymorth mawr pan fyddwch yn byw gyda’ch plentyn gan y gall eich dysgu gyfateb yn uniongyrchol i’ch profiadau go iawn fel rhiant.

I rai plant a theuluoedd, gall fod y gefnogaeth sydd ar gael eisoes i bob teulu o fewn eu cymunedau eu hunain fod yn ddigonol.

Mae Adoption UK hefyd yn cynnig cefnogaeth, cyngor ac hyfforddiant i deuluoedd ac mae hawl gennych gael blwyddyn o aelodaeth am ddim o Adoption UK unwaith yr ydych wedi cael eich paru gyda’ch plentyn.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt