Gweithdy Proffesiynol – Ebrill 2018 -

Gwyliwch fideos →

Diolch i gyllid gan Wobr ESRC Impact Acceleration Prifysgol Caerdydd cynhaliodd Cymdeithas Plant Dewi Sant (ar y cyd â’u partneriaid Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol Barnardo, Adoption UK ac After Adoption) ddau ddigwyddiad gweithdy ar gyfer gweithwyr cymdeithasol mabwysiadu, gweithwyr cymdeithasol gofal plant, gweithwyr cymdeithasol  sy’n arolygu gofalwyr maeth a chyd-weithwyr eraill ym myd addysg ac iechyd i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r prosiect Mabwysiadu Gyda’n Gilydd. Cynhaliwyd y digwyddiadau yn Abertawe a Chaerdydd yn Ebrill 2018.

Pwrpas y gweithdai oedd i drafod prosiect Mabwysiadu Gyda’n Gilydd er mwyn denu mwy o gefnogaeth proffesiynol ac i wneud y mwyaf o hybu’r prosiect ar drwas y sector mabwysiadu yng Nghymru.

Gerry CooneyAgorwyd y gweithy  gan Gerry Cooney, Prif Weithredwr Cymdeithas Plant Dewi Sant; gosododd e’r llwyfan ar gyfer Mabwysiadu Gyda’n Gilydd. Dechreuwyd y cyflwyniadau gan Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwr Gweithrediadau y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol. Gosododd Suzanne y cyd-destun a’r heriau a wynebir gan y sector mabwysiadu a manylodd ar amgylchiadau sefydlu’r prosiect Mabwysiadu Gyda’n Gilydd. Cliciwch fan hyn ar gyfer ycyflwyniad.

Katharine Sheldon Cyflwynodd Dr Katherine Shelton o Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd dystiolaeth o Astudiaeth Mabwysiadu Cymru oedd yn tynnu sylw at yr anghenion cefnogaeth  ychwanegol posibl fydd eu hangen ar gyfer plant hŷn. Dangosodd yr ymchwil hwn bod gan blant 4 oed a throsodd ganran uwch o Brofiadau  Niweidiol yn ystod Plentydod (ar wahân i brofiad o rieni â salwch meddwl) o’i gymhrau â phlant iau. Ac roedd Dr Shelton wedi tynnu sylw at anghenion cefnogaeth penodol y teuluoedd sy’n mabwysiadau siblingiaid.  Cliciwch fan hyn ar gyfer y cyflwyniad. Cliciwch fan yma ar gyfer Negeseuon o’r Ymchwil.

Wendy Keidan Rhoddodd Wendy Keidan o Gymdeithas Plant Dewi Sant drosolwg o fodel Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, gan gynnwys ei ddyluniad a’i effaith. Wrth gyflwyno cydrannau allweddol y model, roedd Wendy hefyd wedi trafod effeithiau uniongyrchol a hir-dymor y gobeithir eu cyflawni yn dilyn gweithredu Mabwysiadu Gyda’n Gilydd. Cliciwch fan hyn ar gyfer ycyflwyniad. Cliciwch fan hyn ar gyfer trosolwg o’r model.

Roedd y cyflwyniadau a ddilynodd yn gyfle ar gyfer trafodaethau pellach ac i gyflwyno tystiolaeth o gwmpas cydrannau craidd model Mabwysiadu Gyda’n Gilydd. Rhoddodd Jennie Forsyth fanylion ac enghreifftiau o’r model trawsnewid a ddefnyddiwyd ganddi hi a’i chydweithwyr yn The Family Place, sydd wedi ei seilio ar agwedd ymlyniad ac ar sail trawma i therapi. Gyda chydsyniad caredig teuluoedd, roedd wedi darparu tystiolaeth fideo o’r gwaith hwn. Cliciwch fan hyn ar gyfer y cyflwyniad .

Roedd Dr Gemma Burns o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi manylu ar y model cefnogaeth sy’n cael ei weithredu ar hyn o bryd ym model Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwryain Cymru (SEWAS). Model seicolegol o gefnogaeth yw hwn a ddarperir ar hyd y daith o fabwysiadu; mae’n canolbwyntio ar y syniad o adeiladu gwydnwch perthynol a chefnogi rhieni i ddatblygu dull o fagu plant gyda ffocws ar ymlyniad, gyda mynediad i rwydwaith o gefnogaeth arbenigol a chymheiriaid.  Cliciwch fan yma ar gyfer y cyflwyniad.

Gan mai amcan y diwrnod oedd hybu gweithio rhwng asiantaethau nid yn unig trwy gyflwyno gwybodaeth ond trwy roi cyfle hefyd i drafod, roedd sesiwn y prynhawn wedi canolbwyntio ar drafodaethau grŵp o fewn timoedd rhanbarthol neu broffesiynol dan gadeiryddiaeth Kathy Jacobs o AFA Cymru. Gwahoddwyd grwpiau i ystyried eu barn am yr hyn oedd yn gweithio gyda model Mabwysiadu Gyda’n Gilydd a beth oedd angen digwydd iddo ffitio mewn gydag arferion cyfredol.

Yr ymateb a gasglwyd o’r trafodaethau hyn oedd bod cydweithwyr yn cytuno gydag ethos ac agwedd plentyn-ganolog y model. Mynegwyd gwerthfawrogiad o’r cyfle i ddwyn ynghyd nifer o weithwyr proffesiynol i’r drafodaeth (gan gynnwys gofalwyr maeth), gydag anferthedd y dasg a’r lefel o bwysigrwydd wedi ei nodi o’r dechrau yn gostwng amhariadau. Teimlwyd bod darparu cefnogaeth seicolegol o fewn i agwedd strwythuredig a chyson yn fuddiol, ochr yn ochr â lefel o rannu cyfrifoldeb ymhlith gweithwyr proffesiynol.

Trafodaethau Grŵp ar Drosolwg o'r Model Roedd cwestiynau ynghylch sut mae’r model yn ffitio yn ymarferol wedi eu canoli ar gapasiti staff a’r angen i’r wybodaeth a gesglir trwy Mabwysiadu Gyda’n Gilydd i deithio gyda’r plentyn. Roedd yna bryderon ymarferol o gwmpas dolenni gyda therfynau amser disgwyliedig a’r angen i sicrhau dealltwriaeth y farnwriaeth a’r panel o’r prosiect. Nodwyd pryderon ynghylch yr angen i gynyddu ymwybyddiaeth ac ymwneud gofalwyr maeth yn y model ac i gynyddu ymwybyddiaeth gyda gweithwyr proffesiynol ym myd addysg ac iechyd gan eu bod wedi eu tan-gynrychioli yn y ddau ddigwyddiad.

Cafwyd adborth cadarnhaol iawn o’r gweithdai: roedd y rhai oedd yn bresennol wedi nodi bod y sesiynau naill ai’n ‘ardderchog’ neu’n ‘dda’ gyda 100% ohonynt yn credu bod yr hyn roeddynt wedi ei glywed yn mynd i wneud gwahaniaeth i blant a defnyddwyr eraill y gwasanaeth.

Cipiwyd darlun gweledol llawn dychymyg ac yn feddylgar gan Eleanor Beer. Gellir gweld y delweddau a greodd hi gydol y diwnrod trwy glicio ar y delweddau isod.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt