Mabwysiadu Gyda’n Gilydd Cwestiynau Cyffredin -

Gwyliwch fideos →

Beth sy'n digwydd os byddaf yn arwyddo ar gyfer Mabwysiadu Gyda’n Gilydd ac yna yn newid fy meddwl?

Nid yw newid eich meddwl ynghylch Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn effeithio ar eich dewis i fabwysiadu. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn parhau eich asesiad i fabwysiadu fel y byddent yn gwneud pe na byddech wedi arwyddo ar gyfer Mabwysiadu Gyda’n Gilydd. Byddant yn gweithio gyda chi i archwilio eich camau nesaf a sicrhau eich bod yn teimlo'n hyderus i symud ymlaen.

Os ydw i'n dangos diddordeb mewn plentyn penodol, a yw'r paru hynny wedi ei warantu?

Os ydych wedi cychwyn cysylltu â Chymdeithas Plant Dewi Sant trwy recriwtio plentyn-benodol gyda phlentyn penodol mewn golwg, byddwch yn cael mynediad i'r broses asesu ar gyfer mabwysiadau fel arfer. Efallai bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn archwilio rhai materion perthnasol i'r plentyn hwnnw neu blant hynny yn fwy manwl nag y byddent yn ei wneud fel arfer, ond nid oes gwarant y cewch eich paru gyda'r plentyn hwnnw. Mae gweithdrefnau a phrosesau o fewn yr asesiad mabwysiadu sy'n rhaid eu dilyn a bydd angen i chi gael eich cymeradwyo gan banel i fabwysiadu. Am y rheswm hyn ni fedrwn gynnig unrhyw warantau. Ond byddwn yn trafod unrhyw bryderon neu faterion yn agored gyda chi a bod yn realistig bob amser ynghylch disgwyliadau. Ar adegau byddwn yn trafod plant eraill gyda chi hefyd; mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o blant eraill sydd yn chwilio am deulu fel nad ydych yn teimlo dan bwysau i barhau gydag ond un plentyn mewn golwg.

Beth yw seicolegydd clinigol?

Seicolegydd clinigol yw'r sawl sy'n gweithio gyda phobl (oedolion a phlant) i'w cefnogi trwy ystod o broblemau iechyd meddyliol a chorfforol, gan gynnwys iselder, pryder, anawsterau dysgu a phroblemau gyda pherthnasau. Eu swyddogaeth yn Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yw canfod cymaint â phosibl am y plentyn i helpu deall eu profiadau, ymddygiadau a'r ffyrdd y byddant o bosibl yn ymdrin â pherthnasau. Wrth wneud hyn, gallant ddweud wrth y darpar fabwysiadwr sut y gall geisio deall y plentyn a mynd i'r afael â bod yn rhiant yn y ffordd orau i ddiwallu anghenion y plentyn.

Sut medraf fi ddatgan diddordeb yn Mabwysiadu Gyda’n Gilydd?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mabwysiadau trwy Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, cysylltwch â Chymdeithas Plant Dewi Sant Os ydych yn cael eich asesu eisoes naill ai trwy Gymdeithas Plant Dewi Sant neu Barnardo a bod gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu trwy Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, siaradwch â'ch gweithiwr cymdeithasol sy'n eich asesu a byddant yn trafod y camau nesaf. Nid yw unrhyw drafodaeth yn eich ymrwymo i arwyddo ar gyfer y prosiect. Bydd cyfle i chi barhau bob amser gyda'r broses fabwysiadu draddodiadol os mai dyna'ch dewis.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt