Mabwysiadu Gyda’n Gilydd -

Gwyliwch fideos →

Cydweithrediad yw Mabwysiadu Gyda’n Gilydd rhwng Cymdeithas Plant Dewi Sant, a Barnardo’s Cymru, gyda chefnogaeth gan y Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol a phartneriaethau gyda Phrifysgol Caerdydd, The Family Place, Innovate UK, After Adoption, ac AFA Cymru.

Dechreuwyd Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn 2018 i ganfod teuluoedd i’r plant mwyaf bregus sydd wedi aros am y cyfnod hiraf yng Nghymru.

Mae’r plant hyn yn aml:

  • Yn hŷn na’r plentyn cyffredin sy’n aros am deulu
  • Yn grwpiau sibling o 2 neu 3 sydd angen aros gyda’i gilydd.
  • Yn blant â phroblemau iechyd a chyflyrau hir-dymor.
  • Yn blant Duon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig (BAME)

Po hiraf y maent yn aros, mwyaf anodd yw hi i ganfod teulu ar eu cyfer. Mae Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn rhoi gwell cyfle iddyn nhw ganfod teulu diogel a chariadus am oes.

Mae’r gwasanaeth Mabwysiadu Gyda’n Gilydd wedi ei adeiladu i helpu’r mabwysiadwr a’r plentyn i drawsnewid yn well, gan ddeall a chyfathrebu eu hemosiynau a chreu dolenni mwy cadarn fel uned deuluol.

Gall mabwysiadu fod yn ddryslyd i blentyn mewn gofal maeth, felly mae Mabwysiadu Gyda’n Gilydd wedi creu ambell system i’ch helpu yn y broses.

Tîm ar gyfer y Plentyn

Unwaith mae wedi ei baru â phlentyn mae'r mabwysiadwr yn mynd i gyfarfod "Tîm ar gyfer y Plentyn" i gwrdd â'r holl bobl sydd wedi adnabod y plentyn yn bersonol ac yn broffesiynol: y gofalwr maeth, y gweithwyr cymdeithasol, yr ymwelydd iechyd, pennaeth yr ysgol neu unrhyw un all gynnig darlun gwerthfawr o brofiadau ac ymddygiadau'r plentyn. Bydd y cyfarfod hwn, dan arweiniad seicolegydd, yn rhoi darlun cyflawn o'r plentyn i'r mabwysiadwr cyn iddynt gyfarfod, i'w helpu i greu dealltwriaeth gwybodus ynghylch bod yn rhiant.

Adroddiad Seicolegol

Yn ogystal â hyn, mae'r seicolegydd sy'n rhedeg y Tîm ar gyfer y Plentyn yn paratoi adroddiad seicolegol ar y plentyn, gan ddangos llinell amser o'u symudiadau, eu hymyriadau, y trawma maent wedi ei wynebu ac unrhyw wybodaeth seicolegol arall pwysig. Caiff hwn ei rannu gyda'r mabwysiadwr i'w helpu i ddeall y plentyn yn llawnach a gyda chydymdeimlad.

System Cyfaill

Bydd pob mabwysiadwr yn cael ei gysylltu gyda chyfaill cyn iddynt ddechrau cael eu cyflwyno i'r plentyn. Dyma berson sydd wedi mabwysiadau, gan amlaf gyda phrofiad tebyg i'r mabwysiadwr, megis y nifer o blant a fabwysiadwyd neu bod yn fabwysiadwr sengl. Gallant ddarparu gwybodaeth uniongyrchol o'r broses, ateb cwestiynau o bersbectif mabwysiadwr, a dod yn rhan werthfawr o system gefnogi'r mabwysiadwr.

Cefnogaeth Trawsnewidiadau

Cyn y gosod, bydd gweithiwr cymdeithasol trawsnewid hyfforddedig o Gymdeithas Plant Dewi Sant yn cyfarfod â'r plentyn ychydig o weithiau, gan eu helpu i ddeall y symud ac i deimlo'n llai ofnus neu ddryslyd. Yna bydd yr un gweithiwr cymdeithasol yn cyfarfod â'r gofalwr maeth a'r mabwysiadwr i'w helpu i ddeall y ffordd orau y gallant gydweithio i helpu'r plentyn adeg y trawsnewidiadau. Wedi i'r plentyn gael ei osod, bydd y gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â'r mabwysiadwr a'r plentyn gartref ychydig weithiau i helpu gyda'r trawsnewid. Bydd y plentyn, a oedd yn adnabod y gweithiwr cymdeithasol yn eu hen gartref, yn cael cysur yn aml o'u presenoldeb ac mae'n eu helpu i ymddiried yn eu teulu newydd.

Cefnogaeth Seicolegydd

Ym mlwyddyn gyntaf y gosod, bydd pob teulu mabwysiadol yn derbyn tri sesiwn gyda therapydd seicolegol. Gall y mabwysiadwr ddewis i gael y rhain yn gynnar yn y flwyddyn neu wedi ei rhannu ar draws y flwyddyn, yn ddibynnol ar eu hanghenion. Mae hyn yn darparu cyfle iddyn nhw fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n codi ar ôl y gosod, neu i ddeall eu teimladau eu hunain yn ogystal â rhai'r plentyn.

Cefnogaeth Gydol Oes.

Fel unrhyw fabwysiadwr arall gyda Dewi Sant, mae gaen ein teuluodd Mabwysiadu ar y Cyd fynediad i'n systemau cefnogaeth gydol oes. Medrwch ddarllen rhagor ynghylch y rhain fan yna.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt