Plant sy’n aros hiraf am deuluoedd -

Gwyliwch fideos →

Cyplau heb blant ac a fyddai’n hoffi babi neu blentyn ifanc iawn yw’r mwyafrif o bobl sy’n ystyried mabwysiadu. Mae hyn yn golygu mai’r plant sydd yn cael eu gosod gyflymaf gyda theulu yw plant ifanc unigol. Fodd bynnag, mae llawer o blant sy’n disgyn y tu allan i’r categori hwn yn aros i ganfod teulu.

Mae pob plentyn yn unigryw ac mae ganddynt eu personoliaethau, ymddygiadau ac arferion unigryw eu hunain. Amcan y dudalen hon yw darparu gwybodaeth i chi ynghylch rhai o’r plant sy’n aros am y cyfnod hiraf. Mae’r plant wedi eu rhannu’n bedwar grŵp eang i’ch helpu i ystyried beth allai fod yn iawn i chi. Mae hyn wedi ei wneud i helpu’ch cefnogi yn eich barn ac ni ddylai dynnu oddi ar y nodweddion amrywiol bendigedig sydd yn rhan o bob plentyn.

Fel pob plentyn sy’n chwilio am deulu, mae’r plant sy’n aros hiraf wedi cael dechrau anodd mewn bywyd ac maent yn chwilio am deulu i’w caru. Os ydych chi’n teimlo mai chi yw’r person hwn cysylltwch â ni.

Plant hŷn (4 oed neu fwy) 

Nid babanod neu blant ifanc iawn yw llawer o’r plant sy’n chwilio am deuluoedd ond plant 4 oed neu fwy. Mae’n bosibl bod y plant hyn wedi byw am rai blynyddoedd gyda’u teuluoedd geni neu aelodau o’r teulu, neu efallai eu bod wedi eu symud i mewn ac allan o gartrefi maeth. Wrth iddynt dyfu’n hŷn, y realiti trist yw ei bod yn fwy ac yn fwy anodd dod o hyd i deulu mabwysiadol.

Mae pob un o’r plant hyn wedi profi’r trawma o gael eu gwahani oddi wrth eu teuluoedd geni. Efallai bod rhai ohonynt wedi dioddef esgeulustod neu gamdriniaeth ac yn byw gyda’r niwed achoswyd gan y profiadau anodd neu di-drefn cynnar. Byddant wedi dysgu ymddygiadau o’r cyfnod hwn all fod wedi cael effaith barhaol, ac efallai eu bod yn teimlo na fedrant ddibynnu ar oedolion. Gall hyn olygu eu bod yn ei chael yn anodd creu perthnasau newydd a gallant ymddwyn mewn ffordd sy’n hawlio sylw neu dynnu’n ôl er mwyn osgoi sylw.

Efallai na fydd mabwysiadu plentyn hŷn yn dasg hawdd, ond trwy strwythurau Mabwysiadu Gyda’n Gilydd bydd gennych yr holl wybodaeth bosibl i ddeall hanes a phrofiadau’r plentyn a beth all hyn olygu iddynt hwy a’u hymddygiadau. Rydym yn archwilio, gyda chi y tasgau sydd ynghlwm wrth fod yn rhieni i’r plant hyn i sicrhau, trwy baratoi, deall ac amynedd y gallwch wneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau. Bydd cartref cariadus, diogel, amyneddgar a deallgar yn cynnig y cyfle i blant hŷn ffynnu a chyflawni eu potensial.

Gallwch ddarllen rhagor am brofiadau mabwysiadwyr o fabwysiadu plentyn hŷn trwy glicio fan hyn

Grwpiau brodyr a chwiorydd

Gall canfod teuluoedd i frodyr a chwiorydd dyfu fyny gyda’i gilydd fod yn her fawr. Brodyr a chwiorydd yw’r rhain sydd yn dymuno aros gyda’i gilydd ac sydd eisoes wedi byw trwy brofiadau trawmatig, gan gynnwys cael eu gwahanu wrth eu rhieni geni. Gall y berthynas rhwng brodyr a chwiorydd fod yn un oesol a gall eu gwahanu gael effaith hirhoedlog dwfn arnyn nhw.

Mae penderfynu mabwysiadu ynddo’i hun yn sylweddol, felly mae cymryd y cam i ystyried mabwysiadu mwy nag un yr un mor arwyddocaol. Holwch eich hun, fedrwch chi fabwysiadu mwy nag un plentyn? Fedrech chi fabwysiadu dau? Tri? Pedwar? Pump?

Wrth ystyried mabwysiadu grŵp o a siblingiaid, dylech feddwl am eich amgylchiadau, eich perthynas â’ch partner, eich teulu, eich ffrindiau a’ch rhwydweithiau cefnogi. Sut caiff y perthnasau hynny eu heffeithio a sut medran nhw eich cefnogi. Gall fod yn wych croesawu ‘teulu parod’ ond dylid pwyso a mesur y penderfyniad hwn a bod yn sicr.

Oes gennych chi’r amser a’r lle (yn ymarferol ac yn emosiynol) i’w rhoi i fwy nag un plentyn?

Oes gennych chi’r egni a’r amynedd i ymrwymo i fwy nag un plentyn?

Oes gennych chi’r capasiti i feithrin eich perthynas gyda nhw a’u perthynas â’i gilydd?

Beth fydd effaith cael mwy nag un plentyn yn ymuno â’ch teulu?

Pa gefnogaeth sydd gennych chi gan deulu a ffrindiau i’ch galluogi i ymdrin â mwy nag un plentyn?

Gall penderfynu mabwysiadau siblingiaid roi llond lle o wobrau a mwynhad i chi, tra’n herio’ch amynedd, eich amser a’ch capasiti. Mae Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth bosibl i ddeall hanesion a phrofiadau’r plentyn a beth all hyn olygu iddynt hwy a’u hymddygiadau. Mae hyn yn cynnwys eu perthynas â’i gilydd. Gall cartref cariadus a diogel sy’n mwynhau egni nifer o blant gynnig cyfle i frodyr a chwiorydd ffynnu.

Gallwch ddarllen rhagor ynghylch profiadau mabwysiadwyr o fabwysiadu grŵp o siblingiaid trwy glicio fan hyn 

Plant ag anghenion ychwanegol

Efallai eich bod wedi ystyried mabwysiadu plentyn ag anghenion ychwanegol a gall hyn gynnig gwobrau gwych. Er hyn, mae’n bwysig eich bod yn ystyried sut y byddech yn ymdopi. Gall plentyn ag anghenion ychwanegol brofi heriau, gan gynnwys anawsterau academaidd a chymdeithasol yn yr ysgol, neu ymddygiadau sy’n deillio o brofiadau cynnar mewn bywyd. Gallant hefyd ddwyn nodweddion a deinameg hyfryd i’ch cartref.

Beth ddaw i’ch meddwl wrth ystyried plentyn ag anghenion ychwanegol? Ydych chi’n dychmygu anawsterau a chyfyngiadau? Ydych chi’n gweld rhwystrau a phroblemau? Sut fyddech chi’n cyfathrebu neu’n ymwneud? Sut fyddech chi’n creu perthynas?

Gall meddwl am fabwysiadu plentyn ag anghenion ychwanegol neu arbennig ymddangos yn llethol ac mae’n bwysig iawn ystyried realiti’r cwestiynau hyn. Gallwch hefyd fod eisiau ystyried a oes gennych chi’r adnoddau emosiynol, corfforol ac ariannol a’r gwydnwch meddyliol i fabwysiadu plentyn ag anghenion ychwanegol.

Os medrwch chi ddychmygu wynebu anawsterau tra’n canfod ffyrdd i forio trwyddynt, yna gallai mabwysiadu plentyn ag anghenion ychwanegol fod y ffordd i chi greu eich teulu. Os medrwch chi dderbyn y bydd yna gyfnodau heriol, ond bod gennych chi anwyliaid a phobl broffesiynol o’ch cwmpas all eich helpu i ganfod ffyrdd o ymdopi, yna fe all mai hyn yw’r dewis cywir.

I lawer, mae’r labeli a roddir i blant ag anghenion ychwanegol yn medru cuddio’u unigrywiaeth. Os medrwch chi weld y tu hwnt i labeli, ceisio deall ymddygiadau plentyn a chredu y gallwch fod yn rhiant iddyn nhw fydd yn eu galluogi i ffynnu, yna cysylltwch â ni. Bydd Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn sicrhau bod gennych chi ddealltwriaeth lawn o hanes a phrofiadau’r plentyn, ochr yn ochr â gwybodaeth am eu hiechyd a’u haddysg, i greu darlun llawn o’r gwaith fydd ei angen fel rhiant.

Plant ag anghenion meddygol neu ansicrwydd meddygol

Penderfyniad anodd a heriol yw mabwysiadu plentyn ag anghenion meddygol hysbys neu ansicrwydd meddygol hysbys. Efallai cewch eich wynebu â chyflwr hysbys fydd yn golygu apwyntiadau ac asesiadau. Gallai olygu llawdriniaethau a chyfnodau mewn ysbyty, a gallai olygu teithiau hirion i apwyntiadau gydag arbenigwyr – sefyllfa sy’n llawn ansicrwydd. Gellir dweud yr un peth am blentyn heb gyflwr hysbys ond ag ansicrwydd meddygol.

Mae’r rhain yn gwestiynau pwysig i chi eu hystyried os ydych yn meddwl am fabwysiadu plentyn ag anghenion meddygol neu ansicrwydd meddygol. Oes gennych chi’r adnoddau emosiynol, corfforol ac ariannol i ymdopi? Oes gennych chi’r gwydnwch emosiynol i fyw gyda’r disgwyliad o ansicrwydd meddygol neu gefnogi’ch plentyn drwy weithdrefnau a llawdriniaethau? Ydy’ch ffordd o fyw yn ddigon hyblyg i addasu i apwyntiadau a chyfnodau posibl o aros mewn ysbyty? Pa effaith fyddai hyn yn ei gael ar eich teulu presennol? Pa gefnogaeth sydd gennych chi gan eich teulu a’ch ffrindiau pan yw ei angen?

Os medrwch chi ddychmygu wynebu anawsterau ac ansicrwydd, a bod gennych ffyrdd emosiynol ac ymarferol i ymdopi, yna gallai mabwysiadu plentyn ag anghenion neu ansicrwydd meddygol fod yn awn i chi. Os medrwch chi gydnabod y bydd cyfnodau o deimlo wedi’ch llethu, heb baratoi’n ddigono, a phryderus, ond y gallwch wynebu hyn gyda chefnogaeth a chymorth rhwydwaith gref o deulu a ffrindiau, yna gallai mabwysiadu plentyn sy’n wynebu’r problemau hyn greu neu gwblhau eich teulu.

Trwy Mabwysiadu Gyda’n Gilydd, bydd gennych ddealltwriaeth lawn o hanes a phrofiadau’r plentyn, ochr yn ochr â gwybodaeth gyflawn am eu hiechyd a’u haddysg, i greu darlun llawn o’r hyn fydd ei angen wrthoch chi fel rhiant i’w galluogi i gyflawni eu llawn botensial.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt