Polisi Preifatrwydd -

Gwyliwch fideos →

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan yn defnyddio’r wefan hon.

Mae’r datganiad hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni a’r ffyrdd rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Fe all y bydd yn rhaid i ni ei newid o bryd i bryd felly rydym yn argymell eich bod yn gwirio’r datganiad hwn yn achlysurol.

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn ond yn berthnasol i’n gwefan. Pryd bynnag yr ydym yn cysylltu â safleoedd eraill nad ydynt wedi eu cwmpasu gan y datganiad preifatrwydd hwn byddwn yn gosod teitl addas ar y ddolen fel bod y defnyddiwr yn ymwybodol eu bod yn symud ymlaen i safle trydydd parti.

Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data  Rydym yn ymdrin â’r holl wybodaeth bersonol (sydd yn golygu unrhyw ddata y gellir ei ddefnyddio i’ch adnabod, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost ac ati), rydych yn ei rhoi i ni, neu gawn ni gennych chi, yn unol â darpariaethau’r Ddeddf Diogelu Data. Dan y Ddeddf hon, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth rydym ei chasglu wrthoch chi. Rydym yn defnyddio technolegau a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac yn cadw safonau diogelwch llym i atal unrhyw fynediad ato nas awdurdodwyd.

At hyn rydym yn cadw ffeiliau lòg sy’n caniatáu i ni gofnodi defnydd ymwelwyr â’r safle. Mae ffeiliau lòg yn darparu gwybodaeth ystadegol i ni ar sut mae pobl yn defnyddio’r safle a pha gynnwys mae pobl yn gwylio. Nid yw ffeiliau lòg yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac ni chânt eu defnyddio i adnabod patrymau unigol o ddefnyddio’r safle.

Bydd unrhyw ddiwygiadau i’r polisi hwn yn parhau i fod yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998. Gellir gweld Deddf Diogelu Data 1998 ar safle gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar http://www.ico.gov.uk Defnydd o gwcis Darnau o ddata ywcwcis  sy’n cael eu creu’n aml pan fyddwch yn ymweld â gwefan ac yn cael eu storio yng nghyfarwyddiadur cwcis eich cyfrifiadur naill ai dros dro neu’n barhaol.  Rydym ond yn gosod cwcis Google Analytics sy’n olrhain defnydd o’r we OND NID YDYNT yn casglu data gwybodaeth bersonol defnyddiwr; yr unig ddolen y gellir ei hadnabod yw’r cyfeiriad IP.

Yr wybodaeth rydym yn ei chaglu a sut y caiff ei defnyddio Rydym yn casglu data personol oddi ar geisiadau i ni alw’n ôl, ffurflenni cyswllt neu e-byst a anfonwyd. Defnyddir y data personol rydym yn ei gasglu gan amlaf i ymateb i ymholiad neu gais am wybodaeth neu i ddarparu ein gwasanaeth ar eich cyfer. Byddwn yn cofnodi gwybodaeth bersonol megis enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a natur yr ymholiad. Defnyddir yr wybodaeth hon gan bersonél mewnol yn unig i ymateb i’r ymholiad ac fe’i cofnodir ar ein system at ddibenion gwybodaeth ystadegol.

Datgelu data personol i drydydd partïon Nid ydym yn datgelu eich data personol i unrhyw drydydd parti heb eich cydsyniad oni bai eich bod wedi caniatáu datgeliad o’r fath neu os yw’n rhaid i ni wneud hynny yn unol â’r gyfraith ar gyfer gwybodaeth megis gorchymyn llys, gwys tyst, neu gwyn oddi wrth awdurdodau llywodraethol.

Cadw eich data yn ddiogel Mae gennym mewn lle fesurau corfforol ac electronig priodol addas, polisïau diogelwch a gweithdrefnau rheolwyr i ddiogelu’r data personol data sydd dan ein rheolaeth rhag mynediad nas awdurdodwyd, cam-ddefnydd, newidiadau, difrod anghyfreithlon neu ddamweiniol neu golled damweiniol.

Cyflogeion awdurdodedig yn unig fydd â mynediad i’ch gwybodaeth bersonol. Mae’r holl gyflogeion â mynediad i’ch data personol wedi ymrwymo dan gytundeb i barchu cyfrinachedd eich data personol.

Pan yn cwblhau cais ar-lein i neu alw’n ôl neu am ffurflen gyswllt rydych yn cydsynio i’ch gwybodaeth gael ei chadw gan yr asiantaeth mewn perthynas ag ymholiad cychwynnol. Mae hyn yn golygu y caiff eich gwybodaeth ei chadw’n ddiogel am gyfnod o 18 mis neu fel yr ystyrir yn hanfodol. Mae’r cyfnod hwn wedi ei bennu o ystyried y lefel o benderfynu sydd ynghlwm wrth fabwysiadu ac i roi amser ar gyfer ystyriaethau y darpar fabwysiadwyr.

Wrth gwblhau ffurflenni cais am gyswllt mae’r data i gyd yn cael ei drosglwyddo mor ddiogel â phosibl; mae’r wefan yn defnyddio HTTPS gyda chyptograffeg sy’n cydsynio â PCI (Labordai SSL gradd A).  Tra’n bod yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni fedrwn warantu diogelwch yr wybodaeth rydych yn ei throsglwyddo i ni. O gofio hyn, rydym yn eich annog i gymryd pob gofal i ddiogelu eich data personol tra eich bod ar y Rhyngrwyd.

Cysylltu â ni a mynediad i ddata personol Mae hawl gennych i wneud cais am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Gallwch hefyd wneud cais am ddiwygiadau i unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi sydd yn ffeithiol anghywir.

I wneud cais am gopi o’ch data personol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

I’r graddau bod y gyfraith yn caniatáu hynny rydym yn glynu wrth yr hawl i wrthod darparu gwybodaeth i chi. Os digwydd hyn byddwn yn rhoi’r rhesymau dros wrthod i chi. Yn ddibynnol ar natur a chymhlethdod cais gall yr asiantaeth godi ffi weinyddu briodol.

Os oes gennych gwestiynau pellach neu bryderon ynghylch ein datganiad preifatrwydd a’n hymarferion cysylltwch â ni ar info@stdavidscs.org

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt