Mae Dewi Sant wedi’i gofrestru gyda’r Rheoleiddiwr Codi Arian. Y Rheoleiddiwr Codi Arian ydi y rheoleiddiwr annibynnol codi arian elusennol. Mae’r Rheoleiddiwr Codi Arian yn gosod ac yn cynnal y safonau ar gyfer codi arian gan elusennau, gyda’r nod o sicrhau bod codi arian yn barchus, yn agored, yn onest ac yn atebol i’r cyhoedd ac yn rheoleiddio codi arian yng Nghymru a Lloegr. Fel Aelodau, rydym yn dilyn y Côd Ymarfer Codi Arian a nodir gan y Rheoleiddiwr Codi Arian.

BYDDWN YN GLIR, YN ONEST AC YN AGORED

 • Byddwn yn dweud y gwir ac ni fyddwn yn gor-ddweud.
 • Byddwn yn gwneud yr hyn y dywedwn y byddwn yn ei wneud gyda’r rhoddion a gawn.
 • Byddwn yn glir ynghylch pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud.
 • Byddwn yn rhoi esboniad clir o sut y gallwn wneud rhodd a newid rhodd reolaidd.
 • Byddwn yn gallu esbonio ein costau codi arian a dangos sut maent er lles gorau ein hachos os caiff eu herio.
 • Byddwn yn sicrhau bod ein proses gwyno yn glir ac yn hygyrch.
 • Byddwn yn rhoi rhesymau clir, seiliedig ar dystiolaeth am ein penderfyniadau am gwynion

BYDDWN YN BARCHUS

 • Byddwn yn parchu eich hawliau a’ch preifatrwydd.
 • Ni fyddwn yn rhoi gormod o bwysau arnoch i wneud rhodd. Os nad ydych am roi neu rydych am roi’r gorau i roi, byddwn yn parchu eich penderfyniad.
 • Os yw’r gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol, byddwn yn ceisio eich cydsyniad cyn cysylltu â chi i godi arian.
 • Os dywedwch wrthym nad ydych am i ni gysylltu â chi mewn ffordd arbennig ni fyddwn yn gwneud hynny.

BYDDWN YN DEG AC YN RHESYMOL

 • Byddwn yn trin rhoddwyr a’r cyhoedd yn deg, gan ddangos sensitifrwydd ac addasu ein hymagwedd yn dibynnu ar eich anghenion.
 • Byddwn yn gofalu i beidio â defnyddio unrhyw ddelweddau neu eiriau sy’n achosi gofid neu bryder yn fwriadol.
 • Byddwn yn gofalu i beidio ag achosi niwsans neu amharu ar y cyhoedd.

BYDDWN YN ATEBOL AC YN GYFRIFOL

 • Byddwn yn rheoli ein hadnoddau mewn modd cyfrifol ac yn ystyried effaith ein codi arian ar ein rhoddwyr, ein cefnogwyr a’r cyhoedd.
 • Os ydych yn anhapus gydag unrhyw beth rydym wedi’i wneud wrth godi arian, gallwch gysylltu â ni trwy wneud cwyn. Byddwn yn gwrando ar adborth ac yn ymateb yn briodol i’r cwynion a’r feirniadaeth a gawn.
 • Bydd trefn gwyno gennym, a bydd copi ar gael ar gais fundraisingsupport@stdavidscs.org
 • Bydd ein trefn gwyno yn rhoi gwybod i chi sut i gysylltu â’r Rheoleiddiwr Codi Arian os teimlwch fod ein hymateb yn anfoddhaol. Os na allwn ddatrys eich cwyn, rydym yn derbyn awdurdod y Rheoleiddiwr Codi Arian i wneud y dyfarniad terfynol.

Mae Cymdeithas Plant Dewi Sant yn elusen gofrestredig (Rhif Cofrestriad: 509163)
Cwmni cyfyngedig trwy Warant (Cofrestrwyd Caerdydd 1546688). Cyfeiriad: Cymdeithas Plant Dewi Sant, 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA.

© Cymdeithas Plant Dewi Sant. Cedwir Pob Hawl.

Rheolir y wefan gan Pinnacle Internet Marketing.