Sut Ydw I’n Mabwysiadu? -

Gwyliwch fideos →

Felly rydych yn credu eich bod eisiau mabwysiadu – beth nesaf?

Y cam cyntaf yw cysylltu â ni!  Medrwch wneud hyn mewn tair ffordd: (1) Anfonwch e-bost atom! E-bost info@stdavidscs.org neu defnyddiwch ein ffurflen gyswllt a byddwn yn cysylltu â chi. (2) Ffoniwch ni ar 02920 667007! Byddwch yn siarad â gweithiwr cymdeithasol ar unwaith a all ateb unrhyw gwestiynau neu eich helpu i ddechrau’r broses o fabwysiadu! (3) Galwch mewn i’r swyddfa! Mae gyda ni oriau Galw-Heibio pob dydd Mawrth a dydd Iau o 12pm – 2pm — gydol y flwyddyn! Does dim angen apwyntiad; galwch mewn i’n swyddfa yn 28 Park Place, Caerdydd a bydd gweithiwr cymdeithasol yn eistedd gyda chi i siarad am fabwysiadu.

Beth fydd yn digwydd wedi i mi gysylltu â chi?

Ymweliad Cychwynnol

Os ydych yn dymuno mynd ymlaen, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gychwynnol gyda'ch manylion cyswllt a bydd gweithiwr cymdeithasol yn trefnu dod allan i gwrdd â chi. Bydd yr ymweliad hamddenol hwn yn ein helpu i ddod i'ch adnabod ac yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau mwy manwl neu bersonol all fod gennych chi.

Hyfforddiant Paratoi

Cyhyd ag y bo popeth yn edrych yn dda, cewch eich gwahodd i'n Hyfforddiant Paratoi. Bydd yr hyfforddiant 3-diwrnod hwn ynegluro popeth sydd angen arnoch chi ei wybod ynghylch sut i ddechrau'r broses o fabwysiadu, o ddeall plentyn sydd wedi bod trwy'r system ofal i sut i greu'r amgylchedd teuluol gorau. Bydd yn gyfle i chi weld realiti mabwysiadu ac yn eich paratoi ar gyfer y camau sydd o'ch blaen.

Ffurflen Gais

Ar ôl i chi orffen yr Hyfforddiant Paratoi, cewch Ffurflen Gais i'w llenwi. Bydd y ffurflen hon, sy'n hirach, yn gofyn am wybodaeth bellach amdanoch chi, eich perthynas, a'ch hanes. Dyma hefyd ble byddwn ni'n cwblhau tystlythyrau ac unrhyw wiriadau eraill perthnasol. Medrwch lenwi'r ffurflen hon ar unwaith neu dreulio peth amser yn meddwl.

Eich Gweithiwr Cymdeithasol

Erbyn y cam hwn byddwch wedi'ch paru gyda'r gweithiwr cymdeithasol. Byddant yn dal i ymweld â chi yn eich cartref nifer o weithiau, byddant ar gael yn y swyddfa i siarad â chi, a byddant yn medru ateb eich holl gwestiynau wrth i'r broses barhau. Byddant yn eich gweld trwy'r panel, y paru a gosod eich plentyn.

Panel Mabwysiadu

Pan fydd eich gweithiwr cymdeithasol yn teimlo eich bod yn barod, byddant yn eich enwebu i'n panel mabwysiadu. Cyfarfod tuag awr o hyd yw hwn ble bydd ein grŵp o aelodau allanol o'r panel yn gofyn mwy amdanoch chi a pham rydych yn dymuno mabwysiadu, i benderfynu a ydych yn barod ar gyfer mabwysiadu. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn eich paratoi yn drylwyr ar gyfer hyn a dylech deimlo'n gyffyrddus yn wynebu'r panel.

Llongyfarchiadau!

Os cewch eich cymeradwyo gan y panel, dyna chi! Rydych yn barod i gael eich paru! Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn eich helpu i ganfod plant fydd yn gweddu i'ch anghenion chi a'r plentyn fel ei gilydd. Byddant yn gweithio gyda gweithiwr cymdeithasol a gofalwr maeth y plentyn i ddechrau'r broses o baru a thrawsnewid.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt