Trawsnewidiadau a Thu Hwnt -

Gwyliwch fideos →

Yn dilyn cyfarfod Tîm ar gyfer y Plentyn ac wedi i’r paru gael ei gytuno gan y panel, bydd gwaith trawsnewid Mabwysiadu Gyda’n Gilydd yn dechrau.

Trawsnewid

Defnyddir agwedd wedi ei seilio ar chwarae i gefnogi'r broses drawsnewid. Mae cynllun yr agwedd hon wedi ei seilio ar Theraplay, Seicotherapi Datblygiad Dyadig a gwaith naratif. Cynigir sesiynau chwarae therapiwtig i'r plentyn a'r rheini maeth i ddechrau, ac yn ystod cyflwyniadau swyddogol gwahoddir y mabwysiadwr i ymuno. Yn dilyn y gosod, bydd y mabwysiadwyr yn dal i ddod i'r sesiynau hyn gyda'r plentyn. Er mwyn sicrhau dilyniant bydd yr un gweithiwr trawsnewid yn parhau trwy gydol y broses. Mae'r sesiynau hyn wedi eu sefydlu i sicrhau bod rhywun yn aros gerllaw'r plentyn yn ystod y trawsnewid. Bydd hyn yn caniatâu iddyn nhw archwilio a chael syniad o'r hyn sydd yn digwydd, sut mae eu profiadau yn ffitio ynghyd a sut y medrant ddefnyddio eu ffigwr ymlyniad fel ffynhonnell cysur a sicrwydd.

Cyfarfodydd ymgynghorol sy'n dilyn yn agos

Unwaith mae'r plentyn wedi symud mewn gyda'r rhieni mabwysiadol, bydd tri chyfarfod ymgynghorol yn digwydd ar gyfer y mabwysiadwr gyda seicolegydd clinigol. Bydd gweithwyr proffesiynol perthnasol yn y cyfarfodydd hwn a byddent fel arfer yn cynnwys y gweithiwr cymdeithasol ôl-mabwysiadu, y gweithiwr cymdeithasol gofal plant ac oedolion allweddol eraill. Mae'r ymgynghoriadau hyn yn para tua dwy awr gan amlaf, gyda ffocws ar unrhyw faterion mae'r rhiant mabwysiadol yn eu hwynebu a meysydd lle medrant gael budd o gefnogaeth bellach. Bydd y cyfarfodydd hyn yn gyfle pwysig i'r rhiant mabwysiadol drafod a normaleiddio materion mewn amgylchedd cefnogol sy'n eu deall ac i ddatblygu strategaethau bod yn rhieni. Fe all y dilynir y cyfarfod hwn gan gyfarfod Adolygiad Cefnogaeth Mabwysiadu, ond ni ddylid ei ddefnyddio yn lle'r cyfarfodydd hyn. Maent yn ddau gyfarfod gwahanol ac mae angen eu cadw ar wahân fel bod y cyntaf yn medru caniatâu amser i archwilio profiadau ac anghenion y rhiant mabwysiadol. Gall y cyfarfod hwn awgrymu argymhellion i'w trafod yn y cyfarfod Adolygiad Cefnogaeth Mabwysiadu.

Cefnogaeth Gyfredol

Cynhelir y tri chyfarfod ymgynghori seicoleg clinigol yn ystod y flwyddyn gyntaf yn dilyn y gosod. Fe all cefnogaeth fabwysiadu barhau trwy'r VAA.

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt