Y Broses Atgyfeirio -

Gwyliwch fideos →

Rhaid i blant gael eu hatgyfeirio i’r prosiect Mabwysiadu Gyda’n Gilydd gan y Cydweithredwyr Rhanbarthol sydd yn canfod teulu ar eu cyfer ar y pryd. Dylai’r plentyn gael ei nodi fel un sydd dan risg o orfod aros am y cyfnod hiraf i ganfod teulu a rhaid bod y Cydweithredwyr Rhanbartholwedi derbyn caniatâd gan yr Awdurdod Lleol lle mae’r plentyn yn cael Gofal Amdano cyn anfon atgyfeiriad.

Er mwyn i atgyfeiriad gael ei dderbyn, mae’n bwysig bod yr wybodaeth gywir yn cael ei rhannu gyda’r Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gan yr asiantaeth yr wybodaeth hanfodol i greu darlun o’r plentyn a nodi’r teulu iawn.

Dylai’r wybodaeth a rennir gynnwys y dogfennau canlynol:

  • Adroddiad Mabwysiadu’r Plant
  • Proffil y Plant
  • Cynllun Cefnogi Mabwysiadu
  • Rhaglen Tyfu Sgiliau / Asesiad Ruth Griffiths
  • Adroddiad y Seicolegydd Addysg
  • Cofnodion Meddygol neu unrhyw ddogfennau meddygol perthnasol
  • Asesiadau Sibling
  • Unrhyw ddogfennau perthnasol eraill h.y. gwybodaeth ynghylch byw gyda’r plentyn wrth y gofalwr maeth.

Rhaid bod y rhain wedi eu diweddaru o fewn y chwe mis blaenorol a’u cyflwyno gyda ffurflen atgyfeirio gyflawn i Reolwr y Prosiect yn y brif Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol, Cymdeithas Plant Dewi Sant gan y Cydweithredwyr Rhanbarthol.

Unwaith mae atgyfeiriad wedi ei dderbyn a’i gymeradwyo, mae dau lwybr posibl.

  1. Bydd darpar fabwysiadwr yn cael ei nodi’n fewnol gan fabwysiadwyr cyfredol sy’n cael eu hasesu o fewn y VAAs – Cliciwch fan hyn 
  2. Does yr un darpar fabwysiadwr wedi ei nodi ac mae recriwtio plentyn-benodol yn cael ei gynllunio a’i gychwyn – Cliciwch fan hyn 

Diddordeb mewn mabwysiadu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi: cysylltwch â ni

Cysylltwch

Mae ein tîm cyfeillgar o gynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Ewch i'n tudalen gyswllt